הפחתת טשטוש התמונה בסביבות עם טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה

כאשר מתרחש טשטוש תמונה (כאשר התמונה דהויה או מריחה) בסביבות עם טמפרטורה ולחות גבוהה, ייתכן שהגדרה זו תוכל לשפר את המצב.
1
לחץ על   <התאמה/תחזוקה>  <התאמת איכות תמונה>  <עיבוד מיוחד>  <מצב מניעת טשטוש תמונה>.
2
בחר את המצב לחץ על <אישור>.
הפרודוקטיביות יורדת ככל שנקבע ערך גבוה יותר למצב.
6W21-0HE