ציון כתובות MAC בהגדרות חומת אש

ניתן לקבוע אם לאפשר או לדחות תקשורת עם מכשיר שלו כתובת MAC ספציפית.
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <הגדרות חומת אש>  <מסנן כתובות MAC>.
3
בחר <מסנן יוצא> או <מסנן נכנס>.
כדי להגביל נתונים הנשלחים מהמכשיר למחשב, בחר <מסנן יוצא>.
כדי להגביל נתונים המתקבלים ממחשב, בחר<מסנן נכנס>.
4
הגדר <שימוש במסנן> ל-<מופעל>, בחר <מדיניות ברירת מחדל>, ולאחר מכן לחץ <רישום>.
עבור <מדיניות ברירת מחדל>, בחר <דחייה> כדי לאפשר תקשורת רק עם מכשירים עם כתובת MAC שצוינה ב- <כתובת החריגה> בשלב הבא או בחר <הרשה> לדחיית התקשורת איתם.
אם <דחייה> נבחר עבור <מדיניות ברירת מחדל>, ההגבלות אינן חלות על שליחה לכתובות של קבוצות או שידור.
5
הזן את הכתובת החריגה ולחץ על <אישור>.
ציין את כתובות ה-MAC אשר יצויינו כחריגה של האפשרות <מדיניות ברירת מחדל> שנבחרה בשלב הקודם.
ניתן לרשום 100 כתובות חריגות עבור <מסנן יוצא> ו- <מסנן נכנס>.
כדי לערוך כתובת חריגה
במסך המוצג בשלב 4, בחר את הכתובת החריגה שברצונך לערוך, ולחץ על <עריכה> כדי להציג את מסך העריכה.
6
לחץ על <אישור>.
7
לחץ על     <החלת שינויי הגדרות>  <כן>.
6W21-09E