הגדרת Proxy

ניתן להגדיר שרת Proxy כדי לנהל את התקשורת במקום המכשיר, ולהשתמש בו בעת ההתחברות להתקנים מחוץ לרשת, כגון גלישה באתרי אינטרנט. רמת הבטיחות גבוהה יותר בעת השימוש ב-proxy, מכיוון שהמכשיר לא מקבל גישה ישירה למשאבים מחוץ לרשת. השראות מנהל או NetworkAdmin נדרשות כדי לקבוע את תצורת ההגדרות הללו.

1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <הגדרות TCP/IP>  <הגדרות Proxy>.
3
הגדר <שימוש ב-Proxy> כ- <מופעל>, קבע את תצורת ההגדרות הדרושות, ולחץ על <אישור>.
<כתובת שרת>
הזן את כתובת שרת ה-proxy שבו אתה מתכוון להשתמש. ציין את כתובת ה-IP או את שם המארח, בהתאם לסביבה שלך.
<מספר יציאה>
הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy שבו אתה מתכוון להשתמש.
<שימוש ב-Proxy בתוך אותו דומיין>
בחר <מופעל> אם ברצונך להשתמש בשרת ה-proxy גם בעת התקשרות עם התקנים באותו התחום.
<הגדרת אימות>
כדי להשתמש בפונקציית אימות שרת ה- Proxy, לחץ על זה והגדר את תצורת המידע לאימות. במסך המוצג, לחץ על <מופעל>,הזן את שם המשתמש והסיסמה לשימוש באימות proxy, ולחץ על <אישור>.
4
לחץ על     <החלת שינויי הגדרות>  <כן>.
6W21-09F