רישום קבוצות משתמשים

רישום קבוצת משתמשים. ניתן לשתף רשימות כתובות קבוצתיות בין קבוצות משתמשים רשומות.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management] [Authentication Management]  [User Group Management].
4
לחץ על [Add Group (Local Device Users)...] או על [Add Group (Other Users)...].
בחר [Add Group (Other Users)...] אם מוגדר אימות על ידי שרת.
הוספת קבוצות להתקן מקומי
הוספת קבוצות לשרת אימות
6W21-0AA