הגדרות/רישום

כדי להתאים אישית את המכשיר בהתאם לסביבה ולצרכים שלך, קבע את תצורת ההגדרות המתוארות בפרק זה. כדי להתחיל את קביעת התצורה, לחץ על .
סעיף זה מסביר מה כל חלק בתפריט ההגדרות יכול לקבוע.
חלק מההגדרות עשויות לא להיות מוצגות כתלות בתצורה של ציוד אופציונלי המותקן במכשיר.
חלק מהשינויים עשויים לא לבוא לידי ביטוי מיד, כתלות בהגדרות. במקרה כזה, הכרחי לבצע אחת מהפעולות הבאות.
לחץ על <כן> במסך שבו אתה מאשר אם ברצונך לבצע שינויים.
לחץ על   <החלת שינויי הגדרות>.
הפעל מחדש את המכשיר.

<הגדרות אישיות> וכן <הגדרות התקן>

כאשר אימות משתמשים (ניהול משתמשים) מופעל, <הגדרות אישיות> וכן <הגדרות התקן> יוצגו על המסך לאחר שתיכנס למערכת עם הרשאות מנהל באמצעות לחיצה על . אם תבחר <הגדרות אישיות> ותשנה את הפריטים שניתנים להתאמה אישית, ההגדרות יישמרו כהגדרות האישיות עבור המשתמשים שנכנסים למכשיר (רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית). אם תבחר <הגדרות התקן>, ההגדרות יישמרו כהגדרות המכשיר. אם תיכנס למערכת כמשתמש ללא הרשאות מנהל, כמו בבחירת <הגדרות אישיות>,אם תשנה הגדרות שניתנות להתאמה אישית, הגדרות אלו יירשמו כהגדרות אישיות ולא יירשמו כהגדרות המכשיר.
6W21-0C9