הגדרת החיבור באמצעות מצב קוד PIN של WPS

חלק מנתבי ה-WPS (Wi-Fi Protected Setup) אינם תומכים במצב לחצן. במקרה כזה, רשום את קוד ה-PIN שנוצר על ידי המכשיר בהתקן הרשת.
יצירת קוד PIN במכשיר
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <LAN אלחוטי>  <הגדרות LAN אלחוטי>  <מצב קוד PIN של WPS>.
נוצר קוד PIN.
רשום את קוד ה-PIN בנתב האלחוטי.
רשום את קוד ה-PIN תוך שתי דקות מרגע יצירת קוד ה-PIN. למידע נוסף, עיין במדריך של התקן הרשת שלך.
1
גישה לנתב אלחוטי מהמחשב
2
הצג את המסך להזנת קוד PIN של WPS.
3
רשום את קוד ה-PIN שנוצר בנתב האלחוטי.
לאחר זיהוי נתב ה-LAN האלחוטי וסיום קביעת התצורה, יוצג המסך <מחובר.>.
אם הגדרות הנתב האלחוטי שלך כוללות שימוש באימות WEP, ייתכן שלא תוכל להגדיר את החיבור באמצעות WPS.
6W21-00E