Sidnumrering

I det här läget kan du skriva ut sidnummer, nummer med streck och kapitelnummer osv på utskrifter.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskr- inställningar].
4.
Tryck på [Alternativ] → [Sidnumrering].
5.
Välj typ av sidnummer.
6.
Ange bildens riktning och utskriftsplacering.
Riktning:
[Stående bild]:
Skriver ut en bild upprätt på papperet.
[Liggande bild]:
Skriver ut bilden sidledes på papperet.
Stående bild
Liggande bild
OBS!
Om du anger två av [Kopiesats- numrering], [Vatten- stämpel] eller [Utskrifts- datum] för att skriva ut på samma position, visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på .
Du kan trycka på [Ange detaljer] för att justera utskriftspositionen och ange utskriftspositionen för baksidan vid tvåsidig utskrift.
För att justera utskriftspositionen, tryck på [X] eller [Y] → justera utskriftspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK].
För att ange utskriftspositionen för baksidan när du utför dubbelsidig utskrift, välj [Tvärtom mot framsida] eller [Samma som framsida] → tryck på [OK].
7.
Ange utskriftsinställningarna för sidnummer.
Tryck på listrutan <Färg> → välj färg på sidnumren.
Tryck på listrutan <Format> → välj storlek på sidnumren.
Skriv startnumret med - (siffertangenterna).
8.
För att ange detaljerade utskriftsinställningar, tryck på [Ange detaljer].
Fortsätt med steg 9 om du inte vill ange andra inställningar.
Så här anger du hur många siffror som ska skrivas ut:
Lägga till text:
Räkna infogade ark:
Så här anger du hur många siffror som ska skrivas ut:
Tryck på [Antal siffror].
Tryck på [-] eller [+] för att ange antalet siffror som ska visas → tryck på [OK] → [OK].
OBS!
Du kan ange mellan '2' och '5' siffror.
Exempel:
Om sidnumret är 10 och antalet siffror är 2: 10 → 10
Om sidnumret är 10 och antalet siffror är 5: 10 → 00010
Om det angivna antalet siffror är mindre än antalet siffror i det aktuella sidnumret, blir inställningen ogiltig.
Lägga till text:
Tryck på [Lägg till tecken].
Tryck på [Ange].
Skriv texten → tryck på [OK].
Du kan också välja text som har registrerats i [Registrera tecken f/sidnumr./vattenstämpel]. (Se "Registrera/Redigera/Ta bort användardefinierad text till sidnumrering och vattenstämplar".)
Välj placering för den test som ska läggas till → tryck på [OK] → [OK].
Räkna infogade ark:
Tryck på [Infogade ark].
Tryck på [Antal] → [OK] → [OK].
Räknar alla inlägg, kapitelsidor och bakre omslag som infogats efter den första sidan. Däremot skrivs kapitelnummer och sidnummer bara ut på huvuddokumentets sidor.
Om du trycker på [Räkna inte] räknar inte maskinen några blad, kapitelsidor eller bakre omslag som infogats efter den första sidan. Kapitelnummer och sidnummer skrivs bara ut på huvuddokumentets sidor.
9.
Tryck på [OK] → [Stäng].

VIKTIGT!
Utskriftsprestanda kanske inte blir optimala, beroende på filens innehåll och kombinationen av inställningar.
Om du använder [Sidnumrering] med [Lägg till omslag], [Infoga ark] eller [Skiljeark], skrivs inte siffror ut på de infogade sidorna.
OBS!
Läget Placera bild kan inte användas tillsammans med bilder som har upplösningar lägre än 600 x 600 dpi.
Om du väljer [Med kapitel- nummer] i kombination med läget Iläggsblad eller Skiljeark, räknas kapitelnumren på följande sätt:
Efter infogning av varje kapitelsida
Efter varje arkinförande förts in
6Y5R-13U