Skriva ut en provutskrift

I det här läget kan du kontrollera utskriftsresultatet och innehållet på bilden innan du gör flera utskrifter.
VIKTIGT!
[Provutskrift] visas bara om du har konfigurerat att flera utskrifter ska göras från originalet med [Sortera (Sidordning)], [Förskjut], [Rotera 90 grader], [Häfta], [Lägg till omslag], [Infoga ark], [Skriv ut på flik] eller [Häfte].

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskr- inställningar] → [Provutskrift].
4.
Välj vilka sidor som ska skrivas ut som ett prov.
Om du väljer [Alla sidor]:
Om du väljer [Angivna sidor]:
Om du väljer [Alla sidor]:
Tryck på [Alla sidor].
Tryck på [OK].
Om du väljer [Angivna sidor]:
Tryck på [Angivna sidor].
Tryck på [Första sida] och [Sista sida] → tryck på [-] eller [+] för att ange respektive sidnummer.
Tryck på [OK].
5.
Tryck på [Starta utskrift].
Kontrollera utskriftens innehåll.
VIKTIGT!
Följande restriktioner gäller när du anger sidor:
Se till att du anger sidnummer baserat på utskrifterna. Observera att sidnumren i utskriften kan skilja sig från sidnumren i originalet.
Om du väljer [Angivna sidor] kan lägena Häfta, Hålslagning, Falsningstyp, Häfte eller Trimma inte användas.
Du kan inte ändra de angivna sidnumren efter att provutskriften har skrivits ut.
Du kan inte ändra [Alla sidor] till [Angivna sidor] eller vice versa när utskriftsprovet har skrivits ut.
6.
Välj önskad funktion.
Tryck på [Starta utskrift] om du vill göra återstående utskrifter.
Om du vill ändra inställningarna trycker du på [Ändra inställn.]. Välj det läge du vill ändra → ändra inställningarna → tryck på [OK].
Du kan kontrollera dina ändringar genom att trycka på [Provutskrift] → upprepa åtgärden från steg 2.
Om du ändrar inställningar och sedan trycker på [Starta utskrift], skriver maskinen ut från den första satsen med de nya inställningarna.
Om du vill avbryta utskriften, tryck på [Avbryt].
6Y5R-12Y