Energisparfunktioner

Du kan minska energiförbrukningen när maskinen inte används genom att använda följande lägen.

Automatiskt viloläge

Du kan ange att maskinen ska övergå i viloläge när du vill, genom att trycka på [Energisparläge] efter att ha tryckt på , eller ange att maskinen ska sättas i viloläge efter en förinställd tid. Du aktiverar maskinen igen genom att trycka på .

Energisparläge

Energisparläget sparar energi genom att temperaturen i fixeringsenheten sänks när maskinen inte används under en längre tid. Du kan ange att maskinen ska sättas i energisparläge genom att trycka på [Energisparläge] efter att ha tryckt på på manöverpanelen. Du aktiverar maskinen igen genom att trycka på .
OBS!
Du kan välja bland följande inställningar för energisparläget: "-10 %", "-25 %", "-50 %" och "Nollåterställningstid". Standardinställningen är "-10 %". (Se "Ändra energisparläge".)
Veckotimer för automatiskt viloläge
Enheten sätts automatiskt i viloläge vid den tidpunkt och veckodag som du anger med veckotimern för automatiskt viloläge. Du aktiverar maskinen igen genom att trycka på .
Tid till automatisk avstängning
Om den tidsperiod som ställts in i [Auto-avstängningstid] förflutit när maskinen är i viloläge, stängs maskinen automatiskt av. För att återuppta driften, slå på maskinens huvudströmbrytare. (Se "Tid till automatisk avstängning".)
Veckotimer för automatisk avstängning
Enheten stängs automatiskt av vid den tidpunkt och veckodag som du anger med veckotimern för automatisk avstängning. För att återuppta driften, slå på maskinens huvudströmbrytare.

VIKTIGT!
Även om huvudströmbrytaren är AV förbrukas en liten mängd ström om kontakten lämnas kvar i vägguttaget. Om du inte vill att någon energi alls ska förbrukas ska du dra ur kontakten till maskinen.
OBS!
För mer information om vilket läge som aktiveras efter att du tryckt på , se "Växling mellan lägen aktiveras efter tryckning på energispartangenten"
Pekskärmen stängs av när maskinen sätts i viloläge.
Maskinen kan fortsätta att ta emot I-Fax-dokument och behandla eller skriva ut data som skickats från datorer även om maskinen är i viloläge.
Maskinen går eventuellt inte över i viloläge fullständigt beroende på vissa omständigheter. Mer information finns i "Energiföbrukning i viloläge"
Tryck på [Energisparläge] efter för att gå till viloläget när du inte använder maskinen under längre tid, exempelvis under natten.
Du kan ställa in efter hur lång tid maskinen automatiskt ska sättas i viloläge till mellan 5 minut och 4 timmar. Standardinställningen är ”1” tim.(Se "Tid till automatiskt viloläge".)
Du kan ställa in tiden för veckotimern för automatiskt viloläge och automatisk avstängning från söndag till lördag och från 00:00 till 23:59. (Se"Inställningar för veckotimer för automatiskt viloläge" och "Veckotimer för automatisk avstängning")
Om du väljer [Låg] för [Energiförbrukning i viloläge] kan det ta cirka 10 sekunder innan pekskärmen visas när du tryckt på . (Se "Energiföbrukning i viloläge".)
6Y5R-01E