Kopiera reserverade jobb

Du kan ställa in maskinen så att den scannar original medan den håller på att skriva ut eller väntar på att bearbeta ett jobb.
Du kan reservera kopiering vid följande tidpunkter:

Medan maskinen väntar

Du kan ange kopieringsinställningar eller scanna original medan maskinen är i vänteläge. Detta kan vara direkt efter att du slagit på maskinen eller efter att du rensat ett pappersstopp. Kopieringen startar automatiskt när maskinen är klar. Meddelandet <Klar att skapa reservationskopior. (Inställningar ändrade)> visas när maskinen kan reservera kopior.

Under pågående utskrift

Du kan ange kopieringsinställningar för ett nytt jobb medan maskinen skriver ut. Kopieringen av det nya jobbet startar automatiskt när det pågående jobbet är klart.
OBS!
Du kan reservera kopiering medan maskinen är satt i väntläge i följande situationer:
Från det att maskinen startas till det att den är klar att kopiera
Efter att du rensat ett pappersstopp
Direkt efter att stängt en lucka på huvudenheten eller en tillvalsenhet, t.ex. en efterbehandlare

Arbetsgång för reservering av en kopia

1.
Tryck på → [Kopia].
Om det popup-fönster visas som indikerar att maskinen skriver ut eller väntar på att skriva ut, trycker du på [Stäng].
2.
Ange önskat läge för kopiering.
3.
Tryck på .
Om du reserverar ett kopieringsjobb under utskrift påbörjas det nya jobbet automatiskt när det aktuella jobbet är klart. Om du överskrider det maximala antalet jobb som kan reserveras följer du meddelandet som visas för att utföra åtgärden igen.
6Y5R-0U5