Provsats

I det här läget kan du kontrollera resultatet av kopieringen innan du kopierar flera exemplar.
VIKTIGT!
[Provsats] visas bara om du anger att du vill göra flera kopior av ett original med [Sortera (Sidordning)], [Förskjut], [Rotera 90 grader], [Häfta], [Lägg till omslag], [Infoga ark] eller [Omslagsark f overheadfilm].

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Ange önskade lägen för kopiering → tryck på [Provsats].
3.
Välj de sidor du vill skriva ut en provkopia för.
Om du väljer [Alla sidor]:
Om du väljer [Angivna sidor]:
Om du väljer [Alla sidor]:
Tryck på [Alla sidor].
Tryck på [OK].
Om du väljer [Angivna sidor]:
Tryck på [Angivna sidor].
Tryck på [Första sida] och [Sista sida] → tryck på [-] eller [+] för att ange respektive sidnummer.
Tryck på [OK].
4.
Tryck på .
Kontrollera utskriftens innehåll.
VIKTIGT!
Följande restriktioner gäller när du anger sidor:
Se till att du anger sidnummer baserat på utskrifterna. Observera att sidnumren i utskriften kan skilja sig från sidnumren i originalet.
Om du väljer [Angivna sidor] kan lägena Häfta, Hålslagning, Falsning och Häfte inte användas.
Du kan inte ändra de angivna sidnumren efter att provkopian har skrivits ut.
Du kan inte ändra [Alla sidor] till [Angivna sidor] eller vice versa när kopieprovet skrivits ut.
5.
Välj önskad funktion.
Tryck på [Starta kopiering] om du vill göra återstående kopior.
Om du vill ändra inställningarna trycker du på [Ändra inställn.]. Välj det läge du vill ändra → efter att ha tryckt på [Ändra], ändra inställningarna → tryck på [OK].
Du kan kontrollera dina ändringar genom att trycka på [Provsats] → upprepa åtgärden från steg 2.
Om du ändrar inställningar och sedan trycker på [Starta utskrift], kopierar maskinen från den första satsen med de nya inställningarna.
Om du vill avbryta kopieringen, tryck på [Avbryt].

OBS!
Om du väljer [Alla sidor] räknar maskinens räknare provsatsen på samma sätt som kopior.
6Y5R-0U7