Byt klammerpatron i sadelhäftningsenheten (Saddle Finisher-AN)

När sadelhäftningsenheten för Saddle Finisher-AN nästan har slut på klamrar och klammerpatronen i sadelhäftningsenheten måste bytas ut, visas animering med ett meddelande om att byta klammerpatronen på pekskärmen.
Platsen för Saddle Finisher-AN visas i följande bild.
Följ anvisningarna nedan för att byta ut klammerpatronen.
OBSERVERA
Var försiktig så att du inte skadar dig på klamrarna.
VIKTIGT!
Var försiktig när du hanterar tillbehören som har monterats på maskinen. När du öppnar luckan till ett tillval för att byta klammerpatron, slänga hålslagningsspill/pappersspill/klammerspill eller för att åtgärda pappers- eller klammerstopp, kan det utskrifter fortsätta att matas ut, om övriga tillval fungerar normalt och inte ingår i den aktuella åtgärden.
Kom ihåg att ta bort allt eventuellt utmatat papper från häftesfacket innan du byter ut klammerpatronen i sadelhäftningsenheten.
OBS!
Åtgärden är nödvändig bara om Saddle Finisher-AN har monterats (Saddle Finisher-AN är en tillvalsprodukt).
Vid byte av klammerpatronerna skall både den främre och den bakre patronen bytas.
Du rekommenderas att beställa klammerpatroner från en auktoriserad Canon-återförsäljare innan lagret tar slut.
Använd endast klammerpatroner som är avsedda att användas tillsammans med denna maskin.

1.
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2.
Dra ut klammerbehållaren i sadelhäftningsenheten (F-C4).
1. Dra ut sadelhäftningsenheten (F-C4).
2. Dra ut klammerbehållaren genom att hålla i fliken.
3.
Öppna klammerbehållarens lucka genom att trycka på det ljusblå området.
1. Tryck på vänster och höger sida av klammerbehållarens lock.
2. Öppna locket till klammerbehållaren.
4.
Fäll upp och dra ut den tomma klammerpatronen.
1. Tryck in pilen i steg 3 (och dess motsvarighet på den motsatta sidan) så att den tomma klammerpatronen
frigörs.
2. Fäll upp och dra ut den tomma klammerpatronen.
5.
Sätt in klammerbehållaren i klammerpatronen i riktningen enligt bilden tills den klickar på plats.
VIKTIGT!
Var noga med att montera klammerbehållaren i rätt riktning. Annars kan häftningsfel uppstå.
6.
Stäng locket till klammerbehållaren.
7.
Återställ klammerbehållaren till dess ursprungliga läge i sadelhäftningsenheten.
När du sätter tillbaka klammerbehållaren måste du alltid se till att den sätts in med pilarna riktade så som visas i diagrammet.
VIKTIGT!
Följ steg 2 till 7 för att byta ut den andra klammerpatronen i sadelhäftningsenheten.
8.
Skjut försiktigt tillbaka sadelhäftningsenheten (F-C4) i maskinen och stäng frontluckan.
1. Skjut försiktigt tillbaka sadelhäftningsenheten (F-C4) in i maskinen.
Kontrollera alltid att sadelhäftningsenheten är intryckt så långt det går.2. Stäng den främre luckan på efterbehandlaren.
OBSERVERA
Var försiktig när du skjuter tillbaka sadelhäftningsenheten till sitt ursprungsläge så att du inte klämmer fingrarna.
Var försiktig när du stänger luckan så att du inte klämmer fingrarna.
VIKTIGT!
Kom ihåg att ändra läge på klamrarna manuellt i sadelhäftningsenheten när du har bytt klammerpatron. (Se "Placering av klamrar för sadelhäftning".)
6Y5R-0L1