[Avanserte innstillinger]-arket

Du kan konfigurere mer detaljerte innstillinger enn [Grunninnstillinger]-arket, som innretting og tetthetsjustering for originalen.

Inndatainnstillinger

[Skannemetode]
Velg metode for plassering av originaler og overflaten som skal skannes.
[Størrelse på original]
Velg dokumentstørrelsen.
[+][-]
[Tykkelse på original]
Velg tykkelse på originalen som plasseres i materen.
[Orig. Retning]
Velg metode for innstilling av innrettingen til originalen som plasseres i materen.
[Manuell]
[Innstillinger] [Retningsinnstillinger for original] Dialogboksen
Stiller inn retningen for mating av originalene som ligger i materen og åpningsretningen til tosidige originaler manuelt.
[Åpningstype for 2-sidig original] kan brukes når [Mater (2-sidig)] velges i [Skannemetode].
[Auto]
Automatisk registrering av retningen til originaler. Dette kan imidlertid kun brukes med 32-biters versjonen av driveren.
[Sider å skanne]
Angi sidene som skal skannes av originalene som plasseres i materen.
Når [Angi] er valgt, kan du angi sidetallet for originalen i [Sider].
Skriv for eksempel "60" i [Sider] når du vil skanne en tosidig original med 30 sider.
[Type original]
Velg modus som egner seg for originaltypen.
[Område å skanne]
Angi området som skal skannes med tallverdier. Enheten for å angi verdiene kan endres i [Fil] > [Måleenhet].
Ved skanning med materen, gjør det å velge [Angi område å skanne] i [Størrelse på original] det mulig å angi området som skal skannes med tallverdier. Vær oppmerksom på at opprinnelsesstedet for det angitte området er midt i materen.
Opprinnelsesstedet i materen er vist nedenfor.

Innstillinger for bildekvalitet

[Oppløsning]
Stiller inn oppløsning. Du kan også angi en tallverdi i trinn på én dpi.
Oppløsningene som kan stilles inn varierer i henhold til den tilkoblede enheten.
[Fargemodus]
Velg fargemodus for originalen.
[+][-]
[Just. tetthet]
Justerer tettheten for bildet.
Når [Auto] er aktivert, brukes funksjonen for automatisk tetthetsjustering på enheten. Når denne enhetsfunksjonen brukes, blir [Just. bakgrunn] > [Fjern bakgrunn] eller [Hindre gjennomblødning] også justert automatisk.
[Just. bakgrunn]
Justerer bildekvaliteten på originalens bakgrunn når [Auto] ikke er valgt i [Just. tetthet].
Du kan justere slik at baksiden på originalen ikke trekker gjennom eller bakgrunnsfargen ikke skannes. Du kan også justere tettheten for bakgrunnen.
Elementene som kan justeres varierer i henhold til den tilkoblede enheten.
[+][-]
[Fargeinnstillinger] dialogboksen [Fargeinnstillinger]
Lar deg stille inn lysstyrke, kontrast og gammaverdi for bildet.
Denne innstillingen kan brukes når [Fargemodus] er stilt inn til [Farger] eller [Gråtoner] eller når du skanner en fargeoriginal med [Fargemodus] > [Auto (farge/S/H)].
Du kan justere den totale lysstyrken med [Skjerm-gamma], ved å korrigere halvtonene for de svarteste og hviteste feltene på originalen (gammajustering). Dette er nyttig når du skanner under- eller overeksponerte fotografier, osv.
[Behandlingsalternativer] dialogboksen [Behandlingsalternativer]
Lar deg stille inn alternativer for bildebehandling, som hvordan rammelinjer og komprimeringsforhold skal behandles.
[+][-]

[Forhåndsvis]
Når en original plasseres på glassplaten, forhåndsvises den med gjeldende innstillinger.
Du kan også angi området som skal skannes i forhåndsvisningfeltet. Området vises med stiplede linjer.
Denne funksjonen kan brukes når [Glassplate] er valgt i [Skannemetode] og noe annet enn [Auto] er valgt i [Størrelse på original].
[Skann]
Skanner originalen med gjeldende innstillinger.

Relaterte emner