ลิขสิทธิ์

Copyright CANON INC. 2023
ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ คัดลอก จัดเก็บในระบบค้นคืนข้อมูล หรือแปลส่วนใดๆ ของสิ่งพิมพ์ฉบับนี้เป็นภาษาต่างๆ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล แม่เหล็ก แสง เคมี ด้วยตนเอง หรืออื่นๆ โดยมิได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Canon Inc.