Bản quyền

Copyright CANON INC. 2023
Không được tái xuất bản, chuyển giao, sao chép, lưu trữ vào hệ thống truy tìm, hoặc dịch ra bất kỳ ngôn ngữ nào khác hoặc ngôn ngữ máy tính dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, từ tính, quang học, hóa học, bằng tay, hay các hình thức khác, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Canon Inc.