Ký hiệu được sử dụng trong hướng dẫn

Phần này giải thích các biểu tượng và cài đặt được sử dụng trong hướng dẫn này.

Các biểu tượng được sử dụng trong hướng dẫn này

Trong hướng dẫn này, phần giải thích các mục và thao tác phải được thực hiện trong khi sử dụng trình điều khiển được quy định với những biểu tượng được chỉ định sau đây.
QUAN TRỌNG
Chỉ ra các yêu cầu và giới hạn hoạt động. Hãy nhớ đọc kỹ những hạng mục này để vận hành sản phẩm đúng cách, và tránh làm hư hại sản phẩm.
LƯU Ý
Cho biết giải thích về một thao tác, hoặc có các giải thích bổ sung cho một quy trình. Bạn nên đọc những lưu ý này.

Về Cài đặt

Trong hướng dẫn này, tên cài đặt được hiển thị trên màn hình máy tính được thể hiện như trong các ví dụ sau đây.
Ví dụ:
[Quét]
[OK]