Quét từ Ứng dụng

Phần này giải thích những việc bạn cần chuẩn bị trước khi quét và quy trình quét thực tế.