Tờ [Cài Đặt Nâng Cao]

Bạn có thể cấu hình các cài đặt chi tiết hơn tờ [Cài Đặt Cơ Bản], như điều chỉnh hướng và mật độ bản gốc.

Cài đặt Nhập

[Phương Pháp Quét]
Chọn phương pháp đặt bản gốc và bề mặt để quét.
[Cỡ Bản Gốc]
Chọn kích cỡ bản gốc.
[+][-]
[Độ Dày Bản Gốc]
Chọn độ dày của bản gốc đặt trong bộ nạp.
[Hướng Bản Gốc]
Chọn phương pháp để cài đặt hướng của bản gốc đặt trong bộ nạp.
[Bằng tay]
[Cài đặt] Hộp thoại [Cài Đặt Hướng Bản Gốc]
Cài đặt thủ công hướng nạp các bản gốc đặt trong bộ nạp và hướng mở bản gốc hai mặt.
Có thể sử dụng [Loại Mở Bản Gốc 2 Mặt] khi chọn [Bộ nạp (2 mặt)] trong [Phương Pháp Quét].
[Tự động]
Tự động phát hiện hướng của bản gốc. Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng chức năng này với phiên bản 32-bit của trình điều khiển.
[Số Trang cần Quét]
Chọn các trang sẽ quét của bản gốc đặt trong bộ nạp.
Khi chọn [Chỉ Định], bạn có thể nhập số trang gốc vào [Số Trang].
Ví dụ, nhập "60" trong [Số Trang] để quét bản gốc hai mặt có 30 trang.
[Loại Bản Gốc]
Chọn chế độ phù hợp với loại bản gốc.
[Khu Vực cần Quét]
Chỉ định phạm vi quét với các giá trị số. Có thể thay đổi đơn vị chỉ định giá trị trong [Tập tin] > [Đơn vị].
Khi quét với bộ nạp, chọn [Chỉ Định Khu Vực Quét] trong [Cỡ Bản Gốc] cho phép bạn chỉ định phạm vi quét với các giá trị số. Chú ý rằng điểm gốc của phạm vi được chỉ định là trung tâm của bộ nạp.
Điểm gốc của bộ nạp được chỉ ra bên dưới.

Cài Đặt Chất Lượng Hình

[Độ phân giải]
Đặt độ phân giải. Bạn cũng có thể nhập thủ công giá trị số với gia số là một dpi.
Độ phân giải có thể đặt sẽ khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối.
[Chế Độ Màu]
Chọn chế độ màu của bản gốc.
[+][-]
[Điều Chỉnh Mật Độ]
Điều chỉnh mật độ của hình ảnh.
Khi bật [Tự động], chức năng điều chỉnh mật độ tự động trên thiết bị sẽ được sử dụng. Khi sử dụng chức năng thiết bị này, [Điều Chỉnh Nền] > [Xóa Nền] hoặc [Ngăn Thấm Màu] cũng được điều chỉnh tự động.
[Điều Chỉnh Nền]
Điều chỉnh chất lượng hình ảnh của phần nền bản gốc khi không chọn [Tự động] trong [Điều Chỉnh Mật Độ].
Bạn có thể thực hiện điều chỉnh để mặt sau của bản gốc không thấm màu hoặc màu nền không bị quét. Bạn cũng có thể điều chỉnh mật độ nền.
Các mục có thể điều chỉnh sẽ khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối.
[+][-]
[Cài Đặt Màu] Hộp thoại [Cài Đặt Màu]
Cho phép bạn đặt độ sáng, độ tương phản và giá trị gamma của hình ảnh.
Có thể sử dụng cài đặt này khi đặt [Chế Độ Màu] thành [Màu] hoặc [Thang Độ Xám] hoặc khi quét một bản gốc có màu bằng [Chế Độ Màu] > [Tự động (Màu/Hai màu Đen Trắng)].
Với [Gamma Màn hình], bạn có thể điều chỉnh độ sáng tổng thể bằng cách hiệu chỉnh bán sắc của các phần đen nhất và trắng nhất trong bản gốc (điều chỉnh gamma). Chức năng này hữu ích khi quét ảnh, v.v... bị thiếu sáng hoặc dư sáng.
[Tùy Chọn Xử Lý] Hộp thoại [Tùy Chọn Xử Lý]
Cho phép bạn đặt các tùy chọn để xử lý hình ảnh, như cách xử lý đường khung và tỷ lệ nén.
[+][-]

[Xem trước]
Khi đặt bản gốc trên mặt kính, hãy xem trước bản gốc với các cài đặt hiện tại.
Bạn cũng có thể chỉ định phạm vi quét trong vùng xem trước. Phạm vi quét được hiển thị bằng các đường chấm.
Có thể sử dụng chức năng này khi chọn [Mặt kính] trong [Phương Pháp Quét] và chọn phạm vi khác ngoài [Tự động] trong [Cỡ Bản Gốc].
[Quét]
Quét bản gốc với các cài đặt hiện tại.

Chủ đề liên quan