Hak cipta

Copyright CANON INC. 2023
Tiada bahagian penerbitan ini yang boleh dihasilkan semula, dipindahkan, ditranskripsikan, disimpan dalam sistem pemulihan atau diterjemah ke dalam sebarang bahasa atau bahasa komputer dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, elektronik, mekanik, magnetik, optik, kimia, manual atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Canon Inc.