Prepínanie skenera do režimu online/offline

Táto časť opisuje postup nastavenia funkcie vzdialeného skenera online, aby bolo možné použiť skenovaciu funkciu zariadenia.
Ak sa používajú funkcie iné než skenovanie, funkciu skenovania uveďte do režimu offline.
V závislosti od používaného zariadenia môžete nastaviť automatický režim online/offline. Podrobné informácie nájdete v návode k zariadeniu.

Použitie funkcie skenovania

1.
Stlačte položku [Skener] na obrazovke [Domáca] zariadenia.
2.
Stlačte položku [Online].
Skener je online.

Použitie funkcií iných než skenovanie

1.
Stlačte položku [Skener] na obrazovke [Domáca] zariadenia.
2.
Stlačte položku [Offline] na obrazovke vzdialeného skenera.
Skener je offline.
POZNÁMKA
Počas prenosu údajov môžete používať iné funkcie, aj keď je skener online.
Ak počas skenovania stlačíte položku [Offline], zobrazí sa dialógové okno potvrdenia zrušenia skenovania. Po kliknutí na možnosť [Áno] sa skenovanie preruší a skener sa uvedie do stavu offline.