Gewijzigde items

De instellingen met wijzigingen aan de inhoud en opmerkingen worden hieronder weergegeven.
 <Functie-instellingen>  <Afdrukken>  <Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.>
Als u deze instelling wijzigt van <Uit> naar <Aan> wordt <Autom. opdr. gebr. afdr. bij aanmel.> automatisch ingesteld naar <Aan> voor alle gebruikers. Dit betekent dat de eigen opdrachten van gebruikers automatisch worden afgedrukt wanneer ze zich aanmelden, zonder dat ze instellingen hoeven te wijzigen.
73JC-008