Angi et filnavn

 
Et skannet dokument sendes/lagres med filnavnet automatisk tildelt. Hvis du vil endre filnavnet på dokumenter slik at innholdet kan gjettes fra navnet, må du angi følgende innstillinger før skanning.
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter
5
Trykk på <Valg>  <Filnavn>.
6
Trykk på <Filnavn>, tast inn filnavnet og trykk på <OK>.
Hvis du bruker tegn som «\», «/», «:», «*», «?», «<», «>» eller «|» i dokumentnavnet, vil du ikke kunne sende filen til filservere som kjører et operativsystem som ikke gjenkjenner slike tegn.
7
Trykk på <OK>  <Lukk>.
8
Trykk på  (Start).
Originalene skannes og sending/lagring starter.
Når du sender et dokument med e-post, blir det sendt med filnavnet tilordnet i formatet «inntastede filnavn_side-numre (tre sifre) .filutvidelse», for eksempel «forretningslogg_001.jpg.» Hvis du ikke oppgir et filnavn, vil formatet være «Jobbenumre (fire sifre)_sidetall (tre sifre).filutvidelse.»
Når du lagrer et dokument på en filserver, lagres det med filnavnet tilordnet i formatet «angitt filnavn_året, måned, dag, time, minutt og sekundet filen lagres (14 sifre).filutvidelse», for eksempel «forretningslogg_20151030133541.jpg.» Hvis du ikke oppgir et filnavn, vil formatet være «året, måneden, dagen, timen, minuttet, og sekundet filen lagres (14 sifre).filutvidelse.»
Hvis du trykker for å legge til et merke av ved <Fjern dato/jobbnr. fra filnavnet>, ekskluderer du dato/klokkeslett og jobbnummeret fra filnavnet.
Hvis du lagrer et dokument på en filserver, og velger<Del i sider> når du angir et filformat, legges et sidenummer (fem sifre) til enden på et filnavn.
Trekke ut en tekstblokk i dokumentet for bruk som filnavn
Hvis du angir<OCR (søkbar tekst)> for <PDF>, <XPS>, eller <OOXML> i <Filformat>, og deretter trykker på <Auto (OCR)> for <Filnavn>, trekkes teksten i originalen ut og skrives automatisk inn som <Filnavn>. Maksimalt antall tegn som kan trekkes ut, kan angis i <Maks. antall tegn for filnavn> for <OCR (søkbar tekst) innstillinger>.
Du kan ikke angi <Kryptere> og <Auto (OCR)> samtidig.
Hvis du skriver inn filnavnet manuelt og angir <Auto (OCR)>, legges teksten som ble trukket ut til på slutten av filnavnet. Tegn over tegnbegrensningen vil bli kuttet av.
Redigere et filnavn fra fjernkontroll
Hvis du registrerer et filnavn i en tilstand der <Filnavn> angis i <Favorittinnstillinger>, kan du redigere filnavnet fra fjernkontrollen.
Start fjernkontrollen  klikk på [Innstillinger/lagring]  [Funksjonsinnstillinger]  [Sende] [Favorittinnstillinger]
Filnavnet generert med <Auto (OCR)> reflekteres ikke til de følgende elementene:
Sendejobbstatus (statusdisplay (nederst på berøringsdisplayet))
Senderapport
<Filnavn> i jobbloggen
7J2E-074