Càrrega de paper a Multi-drawer Paper Deck-D (opcional)

Si el Multi-drawer Paper Deck-D està instal·lat, s'afegiran tres fonts de paper al dipòsit estàndard o al calaix de paper instal·lat a l'equip.
La ubicació de Multi-drawer Paper Deck-D s'indica a la il·lustració següent.
El Multi-drawer Paper Deck-D pot carregar un màxim de 1.500 fulls de paper (80 g/m2), al dipòsit superior i central i un màxim de 2.000 fulls de paper (80 g/m2) al dipòsit inferior.
L'elevador interior dels dipòsits de paper puja i baixa automàticament. Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en carregar paper.
Si l'equip està en el mode repòs (no apareix la pantalla tàctil, i només està il·luminat ), pot ser que no pugueu obrir la unitat del dipòsit de paper. En aquest cas, premeu per reactivar l'equip i, a continuació, premeu el botó d'obertura del dipòsit de paper.
Si necessiteu apujar l'elevador (per exemple, si cauen objectes dintre del dipòsit de paper), no l'aixequeu més de 50 mm ni en diagonal, ja que es pot produir un error de funcionament o es pot fer malbé l'equip.
No aixequeu l'elevador que hi ha als dipòsits de paper mentre l'equip estigui engegat, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé. Si heu d'apujar l'elevador, per exemple, si cauen objectes, apagueu l'alimentació principal amb els dipòsits de paper oberts. Per conèixer les instruccions per apagar l'equip, vegeu "Alimentació principal i tecla Estalvi d'energia” a la Guia de l’usuari.
La Multi-drawer Paper Deck-D és un producte opcional.
Per obtenir informació sobre el paper que es pot carregar, vegeu Paper admès.

Càrrega de paper al Multi-drawer Paper Deck-D

Si seleccioneu la Multi-drawer Paper Deck-D quan no té cap paper carregat, o si s'acaba el paper de la Multi-drawer Paper Deck-D durant un treball d'impressió, a la pantalla tàctil apareix una pantalla que indica que heu de carregar paper.
Seguiu el procediment que es descriu a continuació per carregar paper a la Multi-drawer Paper Deck-D.
Quan carregueu paper aneu amb compte de no tallar-vos amb les vores del paper.
Si s'esgota el paper i la impressió s'atura quan s'està imprimint amb el mode Grapar, no traieu els fulls impresos pendents de ser grapats. (Les operacions d'impressió i de grapat es reprenen un cop eliminat l'encallament de paper.)
Podeu carregar paper de mida personalitzada si les dues cares del paper estan entre 182 mm i 487,7 mm de longitud i entre 139,7 mm i 330,2 mm d'amplada. No es pot carregar paper de mida personalitzada si una de les cares és més petita o més gran que les mides de paper indicades anteriorment.
Si durant la impressió apareix un missatge que indica que carregueu paper, les impressions pendents es faran automàticament un cop carregat el paper correcte. Si seleccioneu un altre origen de paper, la resta d'impressions es faran després de prémer [Acceptar].
Per cancel·lar la impressió, premeu [Cancel·lar].
Quan canvieu el paper que s'ha de carregar al Multi-drawer Paper Deck-D de normal a estucat, pot ser que calgui que espereu una estona, ja que és necessari un control de temperatura de l'aire calent que ventila el paper.

1.
Obriu el dipòsit de paper.
Premeu el botó d'obertura.
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
És possible que el dipòsit trigui una estona a obrir-se tot i que premeu el botó d'obertura.
2.
Prepareu el paper a carregar.
Obriu el paquet de paper i traieu-ne una pila.
Per obtenir impressions d'alta qualitat, feu servir paper homologat per Canon.
Abans de carregar el paper, airegeu els fulls uns quants cops i, a continuació, alineeu les vores del paper per facilitar l'alimentació.
3.
Carregueu el paper al dipòsit de paper.
Col·loqueu el paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
4.
Tanqueu el dipòsit de paper.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per alimentar el paper.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar el dipòsit de paper.
En les situacions següents, ajusteu les plaques de canvi de mida perquè coincideixin amb la mida del paper que es carregui. Canvi de la Mida de Paper per alMulti-drawer Paper Deck-D
Quan carregueu paper al dipòsit de paper per primer cop.
Quan carregueu paper i les vores de la pila de paper es poden corbar a la pila de paper o hi ha buits entre la vora del paper i les plaques de canvi de la mida, perquè la mida del paper que es carrega no coincideix amb la mida de paper a la qual estan ajustades actualment les plaques de canvi de mida.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan obriu/tanqueu el dipòsit de paper, no pegueu un cop fort al dipòsit de paper, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
No carregueu els següents tipus de paper a la Multi-drawer Paper Deck-D. Si ho feu, es poden produir encallaments.
Paper molt corbat o arrugat
Paper palla de baix gramatge
Paper on s'ha imprès amb una impressora de transferència tèrmica
El revers d'un paper on s'ha imprès amb una impressora de transferència tèrmica
Cal aplanar el paper que s'hagi corbat abans de carregar-lo al dipòsit de paper.
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a la part buida del dipòsit de paper. Si ho feu, es poden produir encallaments o fer malbé l’equip.
No podreu fer còpies ni imprimir si carregueu paper per sobre de la marca del límit de càrrega (), o si el dipòsit de paper no s'introdueix del tot a l'equip.
Assegureu-vos que l'alçada del paper no superi l'indicador de límit de càrrega ().
Comproveu sempre que el dipòsit de paper estigui al seu lloc.
Si el primer full imprès no es pot imprimir bé a la safata de sortida, es recomana col·locar primer un full en blanc de la mateixa mida o més gros que el paper d'impressió a la safata de sortida.
En carregar el paper, assegureu-vos que l'ajust de la mida del paper del dipòsit coincideix amb la mida del paper que voleu carregar.
Carregueu el paper per sota dels rodets del retenidor de la vora posterior.
Quan carregueu paper, assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no sobrepassi els 20 mm. Si se sobrepassa aquesta mida, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat.
Per obtenir instruccions de càrrega de paper de tabulatures al dipòsit de paper, vegeu "Carregar separadors" a la Guia de l’usuari.
Per obtenir instruccions de càrrega de transparències/pel·lícula transparent, vegeu "Carregar transparències/pel·lícula transparent" a la Guia de l’usuari.
Si al paquet del paper hi ha instruccions sobre la cara del paper que s'ha de carregar, seguiu-les.
Quan es carrega paper a la Multi-drawer Paper Deck-D, la cara que queda cap avall és la que s'imprimeix.
Si es produeixen problemes, com la mala qualitat de la impressió o l'encallament de paper, proveu de donar la volta al paper i de carregar-lo una altra vegada. Tanmateix, el paper gofrat, el paper estucat a una cara i el paper ja imprès no es poden girar. Canvieu aquest tipus per paper nou.
Per a més informació sobre la direcció d'impressió del paper preimprès (paper amb logotips i dibuixos ja impresos), vegeu "Taula de relació entre l'orientació de l'original i la impressió en paper preimprès", a la Guia de l’usuari.
Torneu a col·locar el paper restant al paquet original i deseu-lo en un lloc sec i allunyat de la llum directa del sol.
Si el paper s'acaba i la impressió s'atura, col·loqueu més paper. La impressió es reprendrà tan bon punt es col·loqui més paper.
Si els rotllos de l’alimentador estan baixats, tanqueu el dipòsit de paper i premeu el botó d'obertura un altre vegada per obrir el dipòsit de paper.
Assegureu-vos que heu carregat el paper de forma correcta a l’àrea d'apilament quan obriu el dipòsit de paper. Si el paper no s’ha carregat de forma correcta o es queda a l’àrea d'apilament, carregueu el paper bé un altra vegada. El paper es pot arrugar o encallar.

Canvi de la Mida de Paper per alMulti-drawer Paper Deck-D

En aquesta secció s'explica com canviar la mida del paper per al Multi-drawer Paper Deck-D.
Quan carregueu paper aneu amb compte de no tallar-vos amb les vores del paper.

1.
Obriu el dipòsit de paper.
Premeu el botó d'obertura.
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
És possible que el dipòsit trigui una estona a obrir-se tot i que premeu el botó d'obertura.
2.
Desplaceu el retenidor de la vora posterior fins que no agafi el paper que s'ha d'ajustar.
El retenidor de la vora posterior es pot desplaçar agafant-lo tal com es mostra al diagrama.
3.
Traieu tota la càrrega de paper.
4.
Desenganxeu les tecles de bloqueig (4 llocs) a la placa de canvi de grandària.
5.
Premeu la palanca, com s'indica a continuació. Sense deixar anar la palanca, feu lliscar la placa de canvi de mida exterior i la placa de canvi de mida interior fins que no agafin el paper que s'ha d'ajustar.
6.
Carregueu el paper que voleu utilitzar fins a una alçada d'aproximadament 10 mm.
Col·loqueu el paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
7.
Feu lliscar la placa de canvi de mida exterior i la placa de canvi de mida interior fins a alinear-les amb la mida de paper que vulgueu.
Col·loqueu el paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
8.
Apreteu les tecles de bloqueig (4 llocs) a la placa de canvi de grandària.
9.
Desplaceu el retenidor de la vora posterior per alinear-lo amb la mida del paper que vulgueu, tal com s'indica a continuació.
Si el retenidor de la vora posterior es separa de paper carregat, llisqueu el retenidor de la vora posterior per aliniar-lo amb la grandària de paper desitjada.
10.
Carregueu tot el paper restant a la pila de paper.
Col·loqueu el paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
11.
Introduïu suaument el dipòsit de paper cap a l'interior de l'equip fins que quedi totalment tancat.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per imprimir el paper.
12.
Canvieu la mida de paper al full del suport i inseriu-lo a la placa del suport.
Traieu el full del suport de la placa del suport.
Enganxeu l'etiqueta de la mida del paper perquè coincideixi amb la mida de paper que consta al full del suport.
Inseriu el full del suport a la placa del suport.

Quan torneu a col·locar el dipòsit en la posició original, tingueu cura de no agafar-vos els dits.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan obriu/tanqueu el dipòsit de paper, no pegueu un cop fort al dipòsit de paper, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Ajusteu la placa de canvi de mida exterior, la placa de canvi de mida interior i el retenidor de la vora posterior correctament per evitar que es produeixin encallaments de paper, impressions brutes o bé que s'embruti l'interior de l'equip.
Cal aplanar el paper que s'hagi corbat abans de carregar-lo al dipòsit de paper.
No podreu fer còpies ni imprimir si carregueu paper per sobre de la marca del límit de càrrega (), o si el dipòsit de paper no s'introdueix del tot a l'equip.
Assegureu-vos que l'alçada del paper no superi l'indicador de límit de càrrega ().
Comproveu sempre que el dipòsit de paper estigui al seu lloc.
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a la part buida del dipòsit de paper. Si ho feu, es poden produir encallaments o fer malbé l’equip.
Seguiu les instruccions del paquet del paper sobre la cara del paper que s'ha de carregar (si n'hi ha).
Quan es carrega paper a la Multi-drawer Paper Deck-D, la cara que queda cap amunt és la que s'imprimeix.
Si es produeixen problemes, com ara impressions de mala qualitat o encallaments de paper, proveu de donar la volta al paper i tornar-lo a carregar. Tanmateix, el paper gofrat, el paper estucat a una cara i el paper ja imprès no es poden girar. Canvieu aquest tipus per paper nou.
Quan carregueu paper, assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no sobrepassi els 20 mm. Si se sobrepassa aquesta mida, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat.
Si els rotllos de l’alimentador estan baixats, tanqueu el dipòsit de paper i premeu el botó d'obertura un altre vegada per obrir el dipòsit de paper.

Càrrega de sobres al Multi-drawer Paper Deck-D

Per a més informació sobre la càrrega de sobres al Envelope Feeder Attachment-H, vegeu el manual d'instruccions de la Multi-drawer Paper Deck-D.

Tipus de sobre disponibles i límit de càrrega

El límit de càrrega varia en funció del tipus de sobre.
Tipus de sobre.
Dipòsits superior i central
Límit de càrrega (alçada)
Indicador de límit de càrrega
Dipòsits inferiors
Límit de càrrega (alçada)
Indicador de límit de càrrega
Nagagata 3
50 mm
100 mm
Yougatanaga 3
Kakugata 2*1*2
9" x 12"*2
6" x 9"
Núm. 10 (COM10)
DL
Monarch
70 mm
ISO-C5
50 mm
-
10" x 13"*2
45 mm
-
45 mm
-
*1 Si feu servir un sobre amb costures laterals (exterior o interior), assegureu-vos que l'alçada de la pila de sobres no superi els 20 mm. El límit de càrrega no està indicat.
*2 La safata de suport del Envelope Feeder Attachment-H és necessari per carregar el sobre.
Assegureu-vos que l'alçada del paper no superi l'indicador de límit de càrrega.

Direcció d'alimentació de sobres

Quan carregeu sobres al Multi-drawer Paper Deck-D, la direcció d'alimentació adequada varia en funció del tipus de sobre i de si la solapa del sobre està doblegada o no.
Si utilitzeu Nagagata 3, Kakugata 2, 9" x 12", or 10" x 13":
*1 Direcció d'alimentació
*2 Cara d'impressió cap amunt
Si utilitzeu Núm. 10(COM10), ISO-C5, DL, Monarch, Yougatanaga 3, or 6" x 9":
*1 Direcció d'alimentació
*2 Cara d'impressió cap amunt
Quan es carrega paper a la Multi-drawer Paper Deck-D, la cara que queda cap amunt és la que s'imprimeix. Premeu el sobre carregat amb la mà fins que la superfície del sobre estigui alineada amb la ranura d'alimentació.
70E7-00L