Vložení papíru do Multi-drawer Paper Deck-D (volitelná)

Je-li připojena jednotka Multi-drawer Paper Deck-D, počet zdrojů papíru standardního podstavce na papír nebo zásuvky na papír připojené ke stroji se zvýší o tři zdroje.
Umístění jednotky Multi-drawer Paper Deck-D je označeno na následující ilustraci.
Jednotka Multi-drawer Paper Deck-D umožňuje uložení až 1 500 listů papíru (80 g/m2) do horního a středního zásobníku a až 2 000 listů papíru (80 g/m2) do spodního zásobníku.
Zvedák uvnitř podstavců na papír se zvedá a klesá automaticky. Při ukládání papíru dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Je-li stroj v režimu spánku (na dotekovém panelu není nic zobrazeno a svítí pouze ), může se stát, že jednotku podstavce na papír nebudete moci otevřít. V takovém případě aktivujte stroj stisknutím a poté na jednotce podstavce na papír stiskněte tlačítko pro otevírání.
Potřebujete-li zvedák zdvihnout (např. když vám do zásobníku na papír zapadne nějaký předmět), nezdvihejte zvedák o více než 50 mm nebo diagonálně; mohlo by dojít k poruše nebo poškození stroje.
Nezvedejte zvedák uvnitř podstavců na papír, když je hlavní napájení zapnuté. Mohlo by to vést k selhání nebo poškození stroje. Potřebujete-li zvednout zvedák (například, když vám upadnou předměty), vypněte hlavní vypínač při otevřených podstavcích na papír. Pokyny k vypnutí stroje najdete v části „Hlavní napájení a tlačítko úspory energie“ v uživatelské příručce.
Multi-drawer Paper Deck-D je volitelný produkt.
Informace o papíru, který lze ukládat do stroje, viz část Dostupná sada papíru.

Vkládání papíru do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D

Vyberete-li jednotku Multi-drawer Paper Deck-D, a není v ní vložený papír nebo se papír z jednotky Multi-drawer Paper Deck-D spotřebuje při tisku, objeví se na dotykovém displeji obrazovka s výzvou, abyste papír vložili.
Podle níže uvedeného postupu vložte papír do Multi-drawer Paper Deck-D.
Při manipulaci s papírem postupujte opatrně, abyste si nepořezali ruce o jeho okraje.
Dojde-li papír a tisk se zastaví, když tisknete v režimu Sešít, neodebírejte vytisknuté listy papíru, které čekají na sešití. (Po odstranění zachyceného papíru se tisk a sešívání obnoví.)
Papír vlastní velikosti můžete použít, jestliže se jeho délka na obou stranách pohybuje mezi 182 mm a 487,7 mm a šířka mezi 139,7 mm a 330,2 mm. Papír vlastní velikosti nemůžete použít, pokud je jedna strana kratší nebo delší než požadované rozměry papíru.
Objeví-li se v průběhu tisku výzva k uložení papíru, tisk se po uložení správného typu papíru automaticky dokončí. Vyberete-li jiný zdroj papíru, zbývající výtisky se zhotoví po stisknutí [OK].
Tisk zrušíte stisknutím tlačítka [Zrušit].
Jestliže jste do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D ukládali běžný papír a poté chcete začít ukládat potažený papír, může se stát, že budete muset chvíli čekat, protože je nutné seřídit teplotu teplého vzduchu, který rozfoukává papír.

1.
Otevřete podstavec na papír.
Stiskněte otevírací tlačítko.
Otevřete podstavec na papír.
Vnitřní zvedák automaticky klesne do polohy pro ukládání papíru.
I po stisknutí otvíracího tlačítka se může stát, že budete muset čekat, než se podstavec na papír otevře.
2.
Připravte si papír, který chcete uložit.
Otevřete obal a vyjměte sadu papíru.
Pro zhotovení vysoce kvalitních výtisků používejte papír doporučený firmou Canon.
Papíry před uložením několikrát prolistuje a pak zarovnejte jejich okraje. Usnadní se tím jejich podávání.
3.
Uložte sadu papírů do podstavce na papír.
Vložte sadu papíru k levé stěně zásobníku.
4.
Zavřete podstavec na papír.
Vnitřní zvedák se automaticky zvedne a připraví podstavec na papír pro podávání papíru.
Při zavírání zásobníku dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
V následujících případech nastavte destičky pro nastavení velikosti podle velikosti ukládaného papíru. Změna velikosti papíru pro jednotku Multi-drawer Paper Deck-D
Když papír ukládáte do podstavce na papír poprvé.
Když ukládáte papír a v zásobníku na papír může dojít ke zkroucení okrajů sady papíru, nebo jsou-li mezery mezi okrajem papíru a destičkami pro nastavení velikosti, protože velikost ukládaného papíru neodpovídá velikosti papíru, pro kterou jsou destičky pro nastavení velikosti aktuálně nastaveny.
Při ukládání papíru do podstavce na papír nevystavujte přidržovač zadního okraje silnému nárazu; mohlo by to vést k poruše nebo poškození stroje.
Při ukládání papíru do podstavce na papír nevystavujte podávací válec silným nárazům. Mohlo by to vést k poruše nebo poškození stroje.
Při otevírání/zavírání nevystavujte podstavec na papír silným nárazům. Mohlo by to vést k poruše stroje, jeho poškození nebo nežádoucímu posunutí obrazu.
Neukládejte následující typy papíru do Multi-drawer Paper Deck-D. Mohlo by dojít k zachycení papíru.
Příliš zvlněný nebo pomačkaný papír
Tenký slámový papír
Papír potištěný tiskárnou s termálním přenosem
Rubová strana papíru potištěného tiskárnou s termálním přenosem
Zkroucený a zvlněný papír je třeba před uložením do podstavce na papír vyrovnat.
Nikdy nedávejte papír nebo jiný předmět do prázdného prostoru v podstavci na papír. Mohli byste tím způsobit zachycení papíru nebo poškození stroje.
Kopírovat a tisknout nebude možné, uložíte-li do stroje více papíru, než je limit pro ukládání (), nebo v případě, že podstavec na papír nebude zcela zasunutý do stroje.
Zkontrolujte, zda výška sady papíru nepřesahuje limitní značku pro vkládání papíru ().
Vždy se přesvědčte, že je podstavec na papír řádně na svém místě.
Nelze-li hladce provést výstup prvního výstupního listu do výstupní přihrádky, doporučujeme na výstupní přihrádku předem umístit prázdný list stejného či většího rozměru než daný výstupní papír.
Při vkládání papíru do podstavce se ujistěte, že nastavení velikosti papíru odpovídá velikosti papíru, který ukládáte.
Uložte papír pod válečky přidržovače zadního okraje.
Při vkládání papíru dbejte na to, aby výška sady papíru nepřesahovala 20 mm. Bude-li výška sady papíru přesahovat 20 mm, může se stát, že se okraje papíru zkroutí nebo pomačkají a sníží se kvalita tisku.
Pokyny pro vkládání notového papíru do podstavce na papír naleznete v části „Loading Tab Paper“ v uživatelské příručce.
Pokyny k vkládání průhledných fólií / čistého filmu naleznete v části „Loading Transparencies/Clear Film“ v uživatelské příručce.
Jestliže jsou na obalu papíru instrukce o tom, jakou stranou papír uložit, řiďte se podle nich.
Když je papír uložen do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D, stroj tiskne na jeho horní stranu.
Pokud se vyskytnou problémy (např. špatná kvalita tisku nebo zachycení papíru), vyjměte papíry, otočte je a znovu uložte. Papír s texturou, papír potažený povrchovou vrstvou na jedné straně a již potištěný papír však obrátit nelze. Použijte nový papír.
Více informací o směru tisku předtištěného papíru (papír s již vytištěnými logy nebo vzory) najdete v části „Vztah mezi orientací originálu a orientací papíru“ v uživatelské příručce.
Zbývající papír znovu zabalte do původního obalu a uložte jej na suché místo mimo dosah přímého slunečního záření.
Dojde-li papír a tisk se zastaví, uložte do stroje novou sadu papíru. Tisk se znovu spustí po uložení nové sady papíru.
Jsou-li podávací válce spuštěny, zavřete podstavec na papír a pak jej stisknutím tlačítka pro otevření znovu otevřete.
Po otevření podstavce na papír zkontrolujte, zda jste správně uložili papír do oblasti sady. Není-li papír správně uložen nebo zbývá-li papír v oblasti sady, uložte papír správně. Mohlo by dojít k přehnutí nebo zachycení papíru.

Změna velikosti papíru pro jednotku Multi-drawer Paper Deck-D

V této části je vysvětleno, jak měnit velikost papíru pro Multi-drawer Paper Deck-D.
Při manipulaci s papírem postupujte opatrně, abyste si nepořezali ruce o jeho okraje.

1.
Otevřete podstavec na papír.
Stiskněte otevírací tlačítko.
Otevřete podstavec na papír.
Vnitřní zvedák automaticky klesne do polohy pro ukládání papíru.
I po stisknutí otvíracího tlačítka se může stát, že budete muset čekat, než se podstavec na papír otevře.
2.
Posuňte přidržovač zadního okraje do polohy, kdy nezachytí ukládaný papír.
Přidržovač zadního okraje posunete přidržením, jak je znázorněno na obrázku.
3.
Odeberte veškerý ukládaný papír.
4.
Uvolněte uzamykací úchytky (na 4 místech) na destičce pro nastavení velikosti.
5.
Stiskněte páčku způsobem znázorněným níže. Aniž byste stisknutí páčky povolili, posuňte vnější a vnitřní destičku pro nastavení velikosti tak, aby nezachytily ukládaný papír.
6.
Uložte sadu požadovaného papíru vysokou přibližně 10 mm.
Zarovnejte papír s levou stěnou podstavce na papír.
7.
Posuňte vnější destičku pro nastavení velikosti a vnitřní destičku pro nastavení velikosti tak, aby byly vyrovnány s požadovanou velikostí papíru.
Zarovnejte papír s levou stěnou podstavce na papír.
8.
Zafixujte uzamykací úchytky (na 4 místech) na destičce pro nastavení velikosti.
9.
Posuňte přidržovač zadního okraje podle požadované velikosti papíru, jak vidíte na obrázku níže.
Pokud přidržovač zadního okraje nepřiléhá k uloženému papíru, posuňte jej tak, aby odpovídal požadované velikosti papíru.
10.
Uložte veškerý zbývající papír do podstavce na papír.
Vložte sadu papíru k levé stěně zásobníku.
11.
Opatrně zasuňte zásobník na papír zpět do stroje, až s cvaknutím zapadne do zavřené polohy.
Vnitřní zvedák se automaticky zvedne a připraví podstavec na papír pro tisk.
12.
Změňte velikost papíru na lístku a vsuňte jej do štítku.
Vytáhněte lístek s označením média ze štítku.
Na lístek pro označení média nalepte novou velikost papíru.
Vsuňte lístek s označením média do štítku.

Při vracení podstavce na papír do původní polohy dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Při ukládání papíru do podstavce na papír nevystavujte přidržovač zadního okraje silnému nárazu; mohlo by to vést k poruše nebo poškození stroje.
Při ukládání papíru do podstavce na papír nevystavujte podávací válec silným nárazům. Mohlo by to vést k poruše nebo poškození stroje.
Při otevírání/zavírání nevystavujte podstavec na papír silným nárazům. Mohlo by to vést k poruše stroje, jeho poškození nebo nežádoucímu posunutí obrazu.
Nastavte vnější destičku pro nastavení velikosti, vnitřní destičku pro nastavení velikosti a přidržovač zadního okraje správně, aby nedocházelo k zachycení papíru, zašpinění výtisků nebo vnitřních prostor stroje.
Zkroucený a zvlněný papír je třeba před uložením do podstavce na papír vyrovnat.
Kopírovat a tisknout nebude možné, uložíte-li do stroje více papíru, než je limit pro ukládání (), nebo v případě, že podstavec na papír nebude zcela zasunutý do stroje.
Zkontrolujte, zda výška sady papíru nepřesahuje limitní značku pro vkládání papíru ().
Vždy se přesvědčte, že je podstavec na papír řádně na svém místě.
Nikdy nedávejte papír nebo jiný předmět do prázdného prostoru v podstavci na papír. Mohli byste tím způsobit zachycení papíru nebo poškození stroje.
Jestliže jsou na balíku papírů instrukce o tom, jakou stranou papír uložit, řiďte se jimi.
Je-li papír uložen do Multi-drawer Paper Deck-D, tiskne se na horní stranu papíru (líc).
Pokud se vyskytnou problémy (např. nízká kvalita tisku nebo zachytávání papíru), vyjměte papíry, obraťte je a znovu uložte. Papír s texturou, papír potažený povrchovou vrstvou na jedné straně a již potištěný papír však obrátit nelze. Použijte nový papír.
Při vkládání papíru dbejte na to, aby výška sady papíru nepřesahovala 20 mm. Bude-li výška sady papíru přesahovat 20 mm, může se stát, že se okraje papíru zkroutí nebo pomačkají a sníží se kvalita tisku.
Jsou-li podávací válce spuštěny, zavřete podstavec na papír a pak jej stisknutím tlačítka pro otevření znovu otevřete.

Vložení obálek do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D

Další informace o ukládání obálek do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D najdete v návodu k použití jednotky Envelope Feeder Attachment-H.

Dostupný typ obálek a limit vkládání

Limit vkládání se liší v závislosti na typu obálky.
Typ obálky
Horní a střední podstavce
Limit pro ukládání (výška)
Limitní značka pro ukládání
Spodní podstavce
Limit pro ukládání (výška)
Limitní značka pro ukládání
Nagagata 3
50 mm
100 mm
Yougatanaga 3
Kakugata 2*1*2
9" x 12"*2
6" x 9"
Č. 10 (COM10)
DL
Monarch
70 mm
ISO-C5
50 mm
-
10" x 13"*2
45 mm
-
45 mm
-
*1 Pokud používáte obálku s bočními švy (vnějšími nebo vnitřními), ujistěte se, že výška sady obálek nepřesahuje 20 mm. Limit vkládání není uveden.
*2 Podpůrný zásobník jednotky Envelope Feeder Attachment-H je požadován pro vložení obálky.
Dbejte na to, aby výška sady obálek nepřesahovala limitní značku pro vkládání.

Směr podávání obálek

Když do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D vkládáte obálky, správný směr podávání se liší v závislosti na typu obálky a na tom, zda je klopa obálky přeložená, nebo ne.
Používáte-li obálky Nagagata 3, Kakugata 2, 9" x 12" nebo 10" x 13":
*1 Směr podávání
*2 Tisková strana nahoru
Používáte-li obálky Č. 10 (COM10), ISO-C5, DL, Monarch, Yougatanaga 3 nebo 6" x 9":
*1 Směr podávání
*2 Tisková strana nahoru
Uložíte-li obálku do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D, tiskne se na horní stranu obálky. Zatlačte vloženou obálku rukou, až bude povrch obálky rovnoměrně zarovnán s podávacím otvorem.
70E8-00L