Režim Objemná sada

Má-li stroj více výstupních přihrádek a je-li vybaven finišerem, můžete provést pevné nastavení přihrádek.
Tento režim lze nastavit, pokud je připojena jednotka Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO. (Viz „Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU“ v uživatelské příručce.)
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Režim Objemná sada].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li režim Objemná sada nastavit.

Pokud je režim Objemná sada nastaven na „Zap“, pořadí výstupu pro přihrádku B je nastaveno na „1“, aby nebylo možné měnit prioritu přihrádky B. Pokud je však pořadí výstupu pro přihrádku C nastaveno na hodnotu „1“ a je připojena jednotka High Capacity Stacker-H, je priorita přidělena přihrádce C.Označení výstupní přihrádky
Pokud se režim Objemná sada změní ze „Zap“ na „Vyp“, pořadí výstupu se nezmění. Označení výstupní přihrádky
Volbu [Režim Objemná sada] nelze nastavit v průběhu kopírování nebo tisku.
Je-li režim omezených funkcí pro finišer nastaven na Zap, pak není režim Objemná sada dostupný.
Je-li nastaven režim kompletace, výstupní přihrádky se posouvají dolů, protože sada vystupujícího papíru nabývá na kvantitě a tloušťce. Když se přihrádka naplní, další výtisky jsou automaticky dopravovány do další volné přihrádky. Pokud jsou všechny přihrádky plné, tisk se dočasně zastaví. Odeberte z přihrádek všechny výtisky. Přihrádky se posunou zpět nahoru a tisk se obnoví.
70E8-00E