Försiktighetsåtgärder vid flyttning av maskinen

Maskinen är tung. När du ska flytta maskinen måste du tänka på följande för att förhindra skador och andra olyckor.
När du ska flytta maskinen bör du i förväg rådgöra med närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.
Innan du flyttar maskinen måste du först stänga av den, dra ur nätsladden och alla gränssnittskablar. Om du flyttar maskinen utan att göra dessa förberedelser kan nätsladden eller gränssnittskablarna skadas, vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Lyft inte enheten när tillvalet Cassette Module eller Cassette Feeding Unit är monterat. Detta kan orsaka maskin- eller personskador. Information om hur du tar bort dessa tillval finns i installationshandboken som medföljer dem.
När du ska flytta maskinen håller du den enligt följande bilder. Om du bär den på fel sätt kan den välta och orsaka personskador.
Flytta maskinen med hjälp av minst tre personer.
Gör enligt följande för att undvika maskin- eller personskador.
Dra ut papperslådan.
Ta bort alla tillvalsenheter.
Kontrollera att huvudenhetens luckor och universalfacket är stängda innan du flyttar maskinen.
7YAY-018