Zhotovování brožur (Kopírování brožury)

Nastavení tisku můžete zadat tak, aby se z výtisků po jejich přeložení na polovinu vytvořila brožura. Můžete používat volitelné doplňky, které nabízejí automatické provedení operací, jako je například skládání na polovinu a sešití ve hřbetu (Sedlové sešití). Volitelná zařízení
Papír
Pro papír, který lze používat při použití této funkce, existují omezení. Vezměte v úvahu níže uvedené informace. Informace o omezeních pro papír u jednotlivých volitelných doplňků viz v Specifikace hardwaru.
Pro některé velikosti a typy papíru nemusí být kopírování brožur možné.
Počet listů, na které lze tisknout při použití funkce sedlového sešití, je omezen.
Na papír, který lze používat pro vlastní obsah a přebalové listy, se vztahuje omezení.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
Při kopírování originálu dlouhého ve vertikálním směru uložte dokument v orientaci na výšku.
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Brožura>.
5
Stiskněte tlačítko <Skenovat do brožury>.
Kopírujete-li brožuru s použitím oboustranných originálů, stiskněte <2stranný originál> a podle potřeby vyberte <Typ Kniha> nebo <Typ Kalendář>.
Když kopírujete originál, který již má formát brožury, jako originál vytištěný na stroji s použitím funkce kopírování brožury, stiskněte <Neskenovat do brožury>.
Objeví-li se nastavení <N na 1>
Víc stránek originálu tak můžete umístit do jedné stránky v brožuře. Stiskněte tlačítko <N na 1> a zadejte počet a pořadí stran určených pro umístění na jednotlivé straně.
I po nastavení <N na 1> můžete stále nastavit <Číslování stran> v <Volby> pro tisk čísel stránek. Nicméně, čísla stránek nemohou být vytištěna na všechny strany originálního dokumentu. Čísla stránek jsou vytištěna na každou stranu brožury.
6
Vyberte pro brožuru způsob vazby.
7
Nastavte velikost originálu a velikost výstupu.
Stiskněte <Změnit> v <Velik. originálu> a vyberte velikost originálu. Vyberete-li <Auto>, velikost brožury se vybere automaticky podle velikosti originálu.
Stiskněte <Změnit> v <Velik. rozvržení> a vyberte velikost papíru pro brožuru.
Chcete-li zhotovit brožuru s použitím stejné velikosti tisku jako je velikost tisku originálu, vyberte výstupní velikost rozevřených stran. Zadáte-li stejnou velikost v <Velik. originálu> a <Velik. rozvržení>, velikost tisku na brožuře se automaticky zmenší.
8
<Přidat přebal>  Zadejte nastavení pro přebal a stiskněte <OK>.
Zvolte, zda kopírovat originál na přední přebal a zadní přebal.
Stiskněte <Změnit> v <Velikost papíru> a vyberte velikost papíru pro přebal a zdroj papíru.
Dbejte na to, abyste použili papír stejné velikosti pro přebal i stránky obsahu.
Pokud pro přebal používáte silný papír, v závislosti na tloušťce papíru možná nebudete moci tisknout, i když vyberete <Tisk>. Další informace viz Dostupný papír.
9
<Typ otevírání>  Vyberte typ otvírání a stiskněte <OK>.
10
Stiskněte <Nastavit detaily> a podle potřeby zadejte podrobná nastavení.
Když je počet stran velký
Když po přeložení listů na polovinu vyčnívají vnitřní stránky
Nastavení polohy sedlového sešití
Nastavení polohy skládání papíru
Zhotovení brožury s hranatým hřbetem
11
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
12
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Při konfiguraci nastavení v <Přístup k uloženým souborům>
Režim brožury může být použit pouze tehdy, když tisknete soubor PDF/XPS nebo v případě souboru uloženého v poštovní schránce Mail Box.
Nemůžete nastavit <2stranný originál>, <2stranný originál> a <Velik. originálu> pro soubor uložený v poštovní schránce Mail Box.
Pokud je zvolen soubor PDF/XPS, můžete pouze nastavit režim Ohyb a režim Sedlové šití.
8297-07C