Kopírování identifikačních karet

S pomocí této funkce lze okopírovat přední i zadní stranu ID karty (průkazu) na jednu stranu listu papíru. Tuto praktickou funkci můžete využít při kopírování identifikačních průkazů (ID karet), jako jsou např. řidičské průkazy, protože při jejím nastavení stroj automaticky nastaví polohu obrazů obou stran karty podle velikosti papíru.
Uložte průkaz na kopírovací desku. Uložte průkaz lícem dolů a přiložte jeho okraj k hornímu levému rohu kopírovací desky, jak je znázorněno níže. Režim Kopie ID karty nelze použít, uložíte-li průkaz do podavače.
Bude-li v podavači uložen jiný originál, nebude možné spustit kopírování. Odeberte originál z podavače.
Pro <Kopie ID karty> lze použít pouze papír formátu A4.
1
Uložte ID průkaz na kopírovací desku čelní stranou dolů. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Kopie ID karty>.
5
Stiskněte <Změnit>, vyberete papír, který chcete použít, a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
7
Stisknutím tlačítka  (Start) naskenujte přední stranu.
Jakmile je skenování dokončeno, objeví se obrazovka s upozorněním, že přípravy ke skenování zadní strany jsou dokončené.
8
Průkaz obraťte a uložte jej zadní stranou dolů a stisknutím  (Start) zadní stranu naskenujte.
Po naskenování zadní strany se automaticky spustí tisk.
8297-081