Numeric Keypad

Nainstalovaná Numeric Keypad umožňuje používat klávesy na klávesnici namísto některých tlačítek na displeji dotekového panelu. Upozorňujeme, že když používáte funkci Hlasová navigace, musíte ke stroji předem připojit Numeric Keypad.

Tlačítko Hlavní obrazovka

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit obrazovku <Hlavní obrazovka>, na níž se nacházejí tlačítka pro základní funkce. Použití displeje dotekového panelu

Tlačítko nastavení hlasitosti

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zobrazit obrazovku pro nastavení hlasitosti zvuku pro faxovou komunikaci nebo pro nastavení zvukového signálu, který se ozve, když dojde k chybě. Nastavení zvukových signálů

Tlačítko Hlasová navigace

Stiskněte, chcete-li spustit nebo ukončit funkci Hlasová navigace. Toto tlačítko se rozsvítí, když se používá funkce Hlasová navigace. Chcete-li používat funkci Hlasová navigace, musíte připojit doplněk Souprava pro provoz s hlasovým průvodcem nebo Souprava hlasového průvodce. Další informace o ovládání stroje pomocí funkce Hlasová navigace najdete ve volitelném průvodci.

Číselná tlačítka ([0] až [9])

Stiskněte při zadávání číselných hodnot. Zadávání znaků

Tlačítko Vynulovat

Stisknutím tohoto tlačítka vynulujete zadané hodnoty nebo znaky.

Tlačítko Resetovat

Stisknutím zrušíte změny nastavení a obnovíte předchozí nastavení.

Tlačítko Stop

Zastaví odesílání úlohy nebo tiskové úlohy. Zrušení úloh odesílání/tiskových úloh

Tlačítko Start

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li spustit kopírování nebo skenování dokumentů.

Tlačítko Přihlásit/Odhlásit

Když je třeba provádět autentizaci uživatele, stiskněte toto tlačítko, abyste se přihlásili do systému stroje. Po ukončení práce na stroji opětovným stisknutím tohoto tlačítka proveďte odhlášení ze systému stroje. Přihlášení do systému stroje
8297-02X