Ekran podstawowych funkcji faksu

Naciśnięcie przycisku <Faks> (Ekran <Strona główna>) powoduje wyświetlenie ekranu Podstawowe funkcje faksowania.

Odbiorca

Wyświetla nazwę określonego odbiorcy, numer faksu, liczbę odbiorców i aktualną godzinę.

<Szczegóły>

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji na temat odbiorcy wyświetlanego w .

<Usuń Odbior.>

Umożliwia usunięcie odbiorcy wyświetlonego w .

<Tonowo>

Jeżeli naciśniesz na ten przycisk podczas określania odbiorcy, znak T (ton) zostanie wstawiony. Nawet, jeżeli korzystasz z wybierania impulsowego, numery wprowadzone po literze T zostaną wysłane za pomocą wybierania tonowego. Naciśnij na ten przycisk, jeżeli korzystasz z serwisów informacyjnych przesyłanych drogą faksową.

Przycisk wybierania jednoprzyciskowego

Umożliwia określenie odbiorcy faksu zarejestrowanego pod klawiszem jednoprzyciskowym.

<Książka adresowa>

Umożliwia określenie odbiorcy faksu zarejestrowanego w Książce adresowej.

<Na widełkach>

Naciśnij ten klawisz, gdy chcesz wysłać ręcznie dokument faksem. Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie)

<Bezpośrednie Wysyłanie>

Przed rozpoczęciem skanowania oryginałów naciśnij, aby sprawdzić połączenie z faksem odbiorcy. Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie)

Wciśnij ten klawisz, aby zarejestrować odbiorców pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego. Rejestrowanie odbiorcy pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego

<Opcje>

Wyświetla wszystkie przyciski ustawień funkcji. Aby zwiększyć wygodę pracy, można wyświetlić najczęściej wykorzystywane przyciski ustawień funkcji w .

Przyciski ustawień funkcji

Wyświetla najczęściej wykorzystywane przyciski z poziomu <Opcje>. Status ustawień jest wyświetlany na przyciskach. Można również nacisnąć , aby ustawić, które przyciski mają być wyświetlane.
Jeżeli przycisk dla funkcji, z której chcesz skorzystać nie jest wyświetlany, naciśnij <Opcje> i wybierz żądany przycisk. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów

Aktualny status ustawień i przyciski ustawień

Wyświetla status ustawień, na przykład rozdzielczość. Upewnij się, że potwierdzono ustawienia, aby rozpocząć prawidłowy proces skanowania. Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów

<Ustawienia ulubione>

Zarejestruj wcześniej często wykorzystywane ustawienia skanowania, aby je szybko przywołać w razie konieczności. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji

Naciśnij tę ikonę, aby zarejestrować aktualne ustawienia w <Ustawienia ulubione> funkcji , lub zmienić przycisk wyświetlany w .
Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
Dostosowywanie ekranu podstawowych funkcji do własnych potrzeb

<Poprzednie Ustawienia>

Naciśnij, aby przywołać poprzednio określone ustawienia. Przywoływanie poprzednio wykorzystywanych ustawiań wysyłania (Poprzednie ustawienia)

<Do zdalnej książki adre.>

Naciśnij, aby określić odbiorców zapisanych pod klawiszami jednoprzyciskowymi w innych drukarkach wielofunkcyjnych Canon. Przycisk jest dostępny wyłącznie, gdy aktywowano do użycia Zdalną książkę adresową. <Pobier. Zdalnej Książki Adres.>

<R>

Wciśnij ten przycisk, gdy chcesz korzystać z przycisku R. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
Możesz zdecydować, czy przycisk Książki adresowej i przyciski wybierania jednoprzyciskowego mają być ukrywane w celu ograniczenia korzystania z Książki adresowej. <Ogranicz użycie Książki adresowej>
Niektórych funkcji nie można łączyć ze sobą. Przyciski, których nie można wybrać są oznaczone na szaro.
Całkowita liczba określonych odbiorców jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu.
829C-08C