سفارشی سازی صفحه <Home>

این بخش توضیح می دهد کدام مورد از مواردی که با فشار دادن در صفحه <Home> نمایش داده می شود، قابل سفارشی سازی و مدیریت است.
وقتی <Move Buttons>،‏ <Edit Buttons>،‏ <Home Screen Layout Settings>،‏ یا <Wallpaper Settings> انتخاب می شود، بسته به تنظیمات <Allow Home Screen Customization for Common Use> و امتیازات کاربر واردشده به سیستم، ممکن است صفحه ای برای انتخاب <Customize for Personal Use> یا <Customize for Common Use> نشان داده شود.
<Customize for Personal Use>: Select this to customize the Home screen for the current login user. تنظیمات پیش فرض <Customize for Personal Use> از تنظیمات مربوط به <Customize for Common Use> تبعیت می کند.
<Customize for Common Use>: Select this to customize the Home screen for the users who have no personalized screen, such as non-login users, Guest users, etc. تنظیمات موجود در <Customize for Common Use> تا زمانی که کاربر تأیید اعتبار شده <Customize for Personal Use> را پیکربندی کند، اعمال می شود.
اگر تنظیمات موجود در <Customize for Common Use> تغییر کند، این تغییرات در <Customize for Personal Use> نیز تا زمانی که کاربر تأیید اعتبار شده <Customize for Personal Use> را پیکربندی کند، اعمال می شود.
تنظیمات صفحه <Home> را می توان بین ماشین هایی که از صفحه <Home> پشتیبانی می کنند، وارد/صادر کرد. وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
تنظیمات صفحه <Home> به ماشین هایی که از صفحه <Quick Menu> پشتیبانی می کنند اما از صفحه <Home> پشتیبانی نمی کنند، وارد نمی شوند.
حتی اگر هنگام صادر کردن هر کدام از تنظیمات در <Home Management Settings for Personal Use> غیر فعال باشند، تنظیمات شخصی در صورتی که از قبل پیکربندی شده باشند، صادر می شوند.

 <Move Buttons‎>

می توانید دکمه های عملکرد و دکمه های شخصی/دکمه های مشترک را جابجا کنید.

 <Edit Buttons‎>

فقط از <Move:> می توان برای دکمه های عملکرد استفاده کرد.
<Rename>،‏ <Delete>،‏ و <Move> را می توان برای دکمه های شخصی/دکمه های مشترک استفاده کرد.

 <Home Screen Layout Settings‎>

می توانید یکی از گزینه های زیر را برای اندازه و تعداد دکمه های نشان داده شده در یک صفحه انتخاب کنید.
<3 large buttons per page>
<6 large buttons per page>
<9 medium buttons per page>
<12 medium-small buttons per page>

 <Wallpaper Settings‎>

می توانید تصویر پس زمینه را تغییر دهید.

 <Home Management Settings‎>

این تنظیمات دردسترس است. (متن قرمز و برجسته نشان دهنده تنظیم پیش فرض است.)
<Allow Home Screen Customization for Common Use>: <On>/<Off>
<Allow Non-Authentication Users to Use Timeline>: <On>/<Off>
<Allow Each Login User to Use Timeline>: <On>/<Off>
<Return to Home After Job is Performed>: <On>/<Off>
<Restrict Function Display>: عملکردها یا برنامه های افزونه را که می خواهید در صفحه <Home> پنهان شوند انتخاب کنید.
<Home Management Settings for Personal Use>: تنظیمات زیر می توان پیکربندی کرد.
<Allow Registration/Editing of Personal Buttons>: <On>/<Off>
<Allow Use of Move Buttons When Customizing for Personal Use>: <On>/<Off>
<Allow Use of Home Screen Layout Set. When Customizing for Personal Use>: <On>/<Off>
<Allow Use of Wallpaper Settings When Customizing for Personal Use>: <On>/<Off>
انجام این تنظیم به امتیازات سرپرست سیستم نیاز دارد.
<Allow Home Screen Customization for Common Use>
When set to On, General users and users that are not logged in can register shared buttons and customize the Home screen for common use.
<Return to Home After Job is Performed>
When set to On, the Home screen will be displayed after performing jobs using Shared buttons, Personal buttons or Timeline.
وقتی کاربر به سیستم وارد نشده باشد و <Allow Non-Authentication Users to Use Timeline> روی <Off> تنظیم شود، یا وقتی کاربر وارد شده و <Allow Each Login User to Use Timeline> روی <Off> تنظیم شده باشد، سابقه در خط زمان نگهداری نمی شود.
وقتی <Enable Use of Personal Settings> غیرفعال است، <Home Management Settings for Personal Use> خاکستری می شود و نمی توان از تنظیمات شخصی استفاده کرد. <Enable Use of Personal Settings>
<Allow Registration/Editing of Personal Buttons>
این گزینه را غیرفعال کنید تا دکمه های شخصی پنهان شود.
اگر <Allow Use of Move Buttons When Customizing for Personal Use> پس از جابجایی دکمه ها روی صفحه شخصی سازی با فعال بودن <Allow Use of Move Buttons When Customizing for Personal Use>، غیر فعال است، نمی توان دکمه ها را روی صفحه شخصی سازی شده جابجا کرد اما موقعیت آن ها حفظ می شود.
<Allow Use of Home Screen Layout Set. When Customizing for Personal Use>
این گزینه را غیرفعال کنید تا تنظیمات را در <Device Settings> اعمال کنید.
<Allow Use of Wallpaper Settings When Customizing for Personal Use>
این گزینه را غیرفعال کنید تا تنظیمات را در <Device Settings> اعمال کنید.

 <Function Shortcut Button Settings‎>

می توانید دکمه های عملکرد را به عنوان میانبر ثبت کنید. مقصد ثبت و سپس عملکرد مورد نظر را برای ثبت کردن انتخاب کنید.
انجام این تنظیم به امتیازات سرپرست سیستم نیاز دارد.
اگر از میانبرها استفاده نمی کنید، <Unassigned> را از فهرست انتخاب کنید.
838E-051