ثبت تنظیمات و مقصدهای پرکاربرد به عنوان دکمه های شخصی/دکمه های مشترک در صفحه <Home>

تنظیمیات و مقصدهای پرکاربرد را می توان در صفحه <Home> به عنوان دکمه های شخصی/دکمه های مشترک ثبت کرد تا بتوان این تنظیمات را با یک دکمه فراخوانی کرد.
همه کاربران می توانند از دکمه های مشترک استفاده کنند.
فقط کاربرانی که به سیستم وارد شده اند می توانند از دکمه های شخصی استفاده کنند.
838E-055