تعیین اندازه و نوع کاغذ در سینی چندمنظوره

اگر <Paper Feed Mode for Printer Driver Jobs with MP Tray> روی ‎<Mode A (Prioritize Printer Driver Settings)>‎ تنظیم شده باشد، هنگامی که سینی چندمنظوره از درایور چاپگر به عنوان منبع کاغذ برای کارها مشخص شود، تنظیمات درایور چاپگر اولویت بندی می شوند.
اگر اندازه و نوع کاغذ تعیین شده در درایور چاپگر با کاغذ واقعی که در سینی چندمنظوره بارگذاری می شود مطابقت نداشته باشد می تواند منجر به گیر کردن کاغذ یا سایر مشکلات چاپ شود.
1
کاغذ را در سینی چندمنظوره بارگذاری کنید. قرار دادن کاغذ در سینی چندمنظوره
صفحه تعیین اندازه و نوع کاغذ نشان داده می شود.
2
اندازه کاغذ را مشخص کنید.
زمان بارگذاری کاغذ اندازه استاندارد، اندازه کاغذ به طور خودکار ردیابی می شود. اندازه های کاغذ برای تشخیص خودکار می تواند روی اندازه A/B، اندازه اینچ یا اندازه A/K تنظیم شود. <Paper Size Group for Auto Recognition in Drawer>
اگر اندازه کاغذ نشان داده شده با اندازه کاغذ بارگذاری شده فرق دارد، ممکن است کاغذ به درستی بارگذاری نشود. دوباره کاغذ را در دستگاه قرار دهید.
حتی زمانی که کاغذ به صورت صحیح بارگذاری شده است، ممکن است برخی از اندازه های استاندارد کوچک به درستی تشخیص داده نشود. در این صورت، <Standard Size> را فشار دهید و اندازه کاغذ را انتخاب کنید. اندازه های کاغذ قابل شناسایی به طور خودکار
اگر <Favorite Paper> را فشار دهید و اندازه کاغذهای پرکاربرد را روی دکمه ها ثبت کنید، می توانید آنها را به یک فشار ساده فراخوانی کنید. ثبت اندازه و نوع کاغذ پرکاربرد برای سینی چندمنظوره
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه استاندارد
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه سفارشی
هنگام بارگذاری پاکت نامه
3
<Change> را در <Paper Type> فشار دهید.
4
نوع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> فشار دهید.
وقتی <Plain> انتخاب شده باشد، می توانید <Plain Paper Weight Settings> را برای انتخاب وزن کاغذ فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری شده نشان داده نشد، <Detailed Settings> را برای انتخاب از فهرست فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری شده در صفحه تنظیم دقیق وجود ندارد، می توانید آن را در فهرست نوع کاغذ ثبت کنید. تنظیمات مدیریت نوع کاغذ
نوع کاغذ پاکت نامه را نمی توان از صفحه جزئیات <Paper Type> انتخاب کرد. برای انتخاب نوع کاغذ پاکت نامه، نوع کاغذ را در ‎<Register Favorite Paper (Multi-Purpose Tray)>‎ ثبت کنید، سپس <Favorite Paper> را در مرحله 2 فشار دهید دکمه ای که نوع کاغذ پاکت نامه روی آن ثبت شده است ‏<OK>. ثبت اندازه و نوع کاغذ پرکاربرد برای سینی چندمنظوره
5
<OK‎> را فشار دهید.
اگر صفحه ای غیر از صفحه تعیین اندازه و نوع کاغذ نشان داده شد
اگر پیامی برای تنظیم کردن راهنمای کاغذ نشان داده شد، عرض راهنمای کاغذ را دوباره تنظیم کنید و <OK> را فشار دهید.
838E-010