تثبیت اندازه و نوع کاغذ برای استفاده در سینی چندمنظوره

اگر همیشه از یک نوع و اندازه کاغذ برای سینی چندمنظوره استفاده می کنید، توصیه می شود تنظیمات نوع و اندازه کاغذ را برای سینی چندمنظوره تثبیت کنید. این کار راحت است زیرا می توانید در زمان و نیرویی که هر بار برای انجام تنظیمات هنگام بارگذاری کاغذ در سینی چندمنظوره می گذارید صرفه جویی کنید.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Paper Settings>‏  <Multi-Purpose Tray Defaults> را فشار دهید.
3
<Use Preset‎>‏  <Register‎> را فشار دهید.
4
اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
هنگام ثبت کاغذ اندازه استاندارد
هنگام ثبت کاغذ با اندازه سفارشی
هنگام ثبت پاکت نامه
5
نوع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> فشار دهید.
وقتی <Plain> انتخاب شده باشد، می توانید <Plain Paper Weight Settings> را برای انتخاب وزن کاغذ فشار دهید.
6
<OK‎> را فشار دهید.
7
<Close‎> را فشار دهید.
838E-012