ثبت کاغذ با اندازه دلخواه (کاغذ با اندازه سفارشی)

می توانید حداکثر تا چهار کاغذ پرکاربرد با اندازه دلخواه را ثبت کنید. اندازه های کاغذی که در اینجا ثبت می شوند در صفحه انتخاب اندازه کاغذ برای کشوی کاغذ و سینی چندمنظوره نشان داده می شوند (تعیین اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ یا تعیین اندازه و نوع کاغذ در سینی چندمنظوره).
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Paper Settings>‏  <Register Custom Size> را فشار دهید.
3
دکمه ای را بین <S1> تا <S4> انتخاب کنید و <Register/Edit> را فشار دهید.
می توانید با فشار دادن <Rename> نام راحتی را برای به خاطر سپردن به دکمه تخصیص دهید.
4
نوع کاغذ را تنظیم کنید و <OK> فشار دهید.
طول طرف <X> و طرف <Y> را تعیین کنید. <X> یا <Y> را فشار دهید و طول هر طرف را با استفاده از کلیدهای عددی وارد کنید.
5
<Close‎> را فشار دهید.
838E-013