تعیین اندازه و نوع کاغذ

باید تنظیمات نوع و اندازه کاغذ را برای تطبیق کاغذی که بارگذاری می کنید تعیین نمایید. دقت کنید زمانی که کاغذی را بارگذاری می کنید که با کاغذ بارگذاری شده قبلی فرق دارد تنظیمات کاغذ را تغییر دهید.
اگر تنظیمات با اندازه و نوع کاغذ بارگذاری شده مطابقت ندارد، ممکن است خطای چاپ یا گیر کردن کاغذ روی دهد.
838E-00X