دفترچه های راهنما و محتویات آنها

دفترچه های راهنمای زیر به همراه دستگاه عرضه شده اند. در صورت نیاز به آنها مراجعه کنید.
‏آغاز به کار
ابتدا این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. این دفترچه راهنما، تنظیمات اولیه و عملیات اصلی را به شیوه ساده و قابل فهمی توضیح می دهد.
‏راهنمای کاربر (این دفترچه راهنما)
این دفترچه راهنما همه عملکردهای دستگاه را در دفترچه ای که با استفاده از مرورگر وب قابل مشاهده است، توضیح می دهد. می توانید اطلاعات را بر اساس طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی صفحاتی با موضوع خاص یک کلمه کلیدی را وارد کنید. استفاده از ‏راهنمای کاربر
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer)
این دفترچه راهنما، که با استفاده از مرورگر اینترنت قابل مشاهده است، نحوه استفاده از چاپگر PS/PCL/UFR II را توضیح می دهد. این دفترچه راهنما را می توانید از وبسایت دفترچه راهنمای آنلاین مشاهده کنید.
سیستم مدیریت دسترسی
این دفترچه راهنما، که با استفاده از مرورگر اینترنت قابل مشاهده است، نحوه استفاده از ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (سیستم مدیریت دسترسی) را توضیح می دهد. این دفترچه راهنما را می توانید از وبسایت دفترچه راهنمای آنلاین مشاهده کنید.
دفترچه های راهنما همراه با نماد را می توانید اینجا بیابید.
838E-005