کاهش تونر استفاده شده زمان چاپ رنگی

تثبیت تونر اضافی روی کاغذ می تواند مشکلاتی در چاپ رنگی ایجاد کند از جمله ایجاد تصاویر بعدی با خطوط یا نویسه های بسیار متراکم. کم کردن مقدار تونر برای ثابت شدن روی کاغذ ممکن است این مشکل را برطرف کند.
این عملکرد ممکن است بتواند مشکلات زیر را برطرف کند.
پخش شدن تونر در اطراف نواحی رنگی عمیق تصاویر چاپ شده
تثبیت تونر ضعیف در محیطی با دمای کم
تاریک شدن تصاویر چاپ شده روی کاغذهای شفاف زمان ارائه
پس زدن رنگ زمان کپی کردن اسناد اصلی از چاپ 2 رو
این عملکرد زمانی فعال است که در منوی <Copy‎>،‏ <Print‎> یا <Access Stored Files‎>، ‏<Use Full Color‎> از قسمت <Select Color‎> یا <Use Auto (Color/Black & White)‎> انتخاب شده باشد، و این زمانی است که حالت چاپ فعلی به عنوان رنگ کامل تشخیص داده شود.
استفاده از این عملکرد ممکن است اثر نامناسبی روی کیفیت چاپ داشته باشد.
1
 (Settings/Register‎)‏  <Adjustment/Maintenance‎>‏ <Adjust Image Quality‎>‏ <Adjust Toner Volume Used for Color Printing‎> را فشار دهید.
2
تنظیمات حجم تونر را انتخاب کنید و سپس <OK‎> را فشار دهید.
<Off> با حجم تونر استاندارد چاپ می کند.
<Level 1> نواحی رنگی عمیق را با حجم تونر کمتری نسبت به حجم استاندارد چاپ می کند.
<Level 2> به طور کلی با حجم تونر کاهش یافته چاپ می‌کند.
838E-0R1