تصحیح عدم تطبیق رنگ

چنانچه موقعیت های چاپ رنگ های مربوطه اندکی تغییر کرد، از طریق فرایند زیر تصحیح عدم تطابق رنگ چاپ رنگی را انجام دهید.
1
 (Settings/Register‎)‏  <Adjustment/Maintenance‎>‏ <Adjust Image Quality‎>‏ <Auto Correct Color Shift‎> را فشار دهید.
2
<Start‎> را فشار دهید.
838E-0LW