آیتم های Address Book

این بخش هر ستون موجود در Address Book را تشریح می کند. هنگام ویرایش فایل های CSV به این بخش رجوع کنید.
سرصفحه
نام سرصفحه
الزامی
نکات
# نسخه AddressBook CSV Canon: 0x0002
بله
مقدار ثابت
# تنظیم کاراکتر: UTF-8
بله
مقدار ثابت
# dn: ثابت
بلی
(الزامی برای Address Book با دکمه تک لمسی)
نشان می دهد که نام مقصد به عنوان یک دکمه تک لمسی تلقی می شود. وقتی مقصد وارد کردن یک Address Book دکمه تک لمسی است، وارد کردن اطلاعات الزامی است.
زمانی افزوده می شود که صادر کردن از یک Address Book دکمه تک لمسی باشد، بنابراین هیچ نیازی به افزودن مجدد این آیتم هنگام وارد کردن نیست.
# SubAddressBookName: نام Address Book
بله
نام Address Book را پس از کاراکتر دو نقطه (:) و با یک فاصله بین آن دو وارد کنید. اگر Address Book فاقد نام است، فضای پس از دو نقطه (:) را خالی بگذارید.
# نسخه DB: 0x010a
بله
مقدار ثابت
# نسخه Crypto: 2
خیر
اگر در حال ساخت یک فایل CSV برای ‏Address Book جدید هستید، این قسمت را خالی بگذارید.
# ویژگی Crypto: دستور pwd
خیر
اگر در حال ساخت یک فایل CSV برای ‏Address Book جدید هستید، این قسمت را خالی بگذارید.
وجود یک سرصفحه مربوط به "Crypt" در سرصفحه نشان می دهد که ویژگی کلمه عبور رمزگذاری شده است. هرچند، وقتی این اطلاعات روی یک فایل CSV تازه ایجاد شده وارد شود یا وقتی که ویژگی pwd یک فایل CSV صادر شده ویرایش شود، آنگاه رمزگذاری نمی تواند به صورتی انجام شود که به دستگاه امکان رمزگشایی صحیح را بدهد. در چنین مواردی، قسمت مربوطه را از سرصفحه حذف کنید.
بدنه
نام ویژگی
توضیحات
الزامی
نکات
objectclass
رده شیء (نوع مقصد)
بله
نوع مقصد را نشان می دهد. ویژگی الزامی طبق این مقدار، متغیر است. یکی از موارد زیر را وارد کنید.
برای ایمیل: ایمیل
برای g3fax :G3 fax
برای ipfax :IP fax
برای ifax :fax
برای سرور فایل (SMB،‏ FTP،‏ WebDAV)‏: remotefilesystem
برای گروه: groupfids
cn
نام مقصد
خیر
به صورت کد کاراکتر UTF-8 وارد کنید. در غیر این صورت، نام مقصد خالی باقی خواهد ماند.
cnread
حروف الفبای آوایی
خیر
اگر زبان نمایشگر روی "ژاپنی" تنظیم شود، به صورت "آوایی" نشان داده می شود.
cnshort
نام دکمه تک لمسی
خیر
به صورت کد کاراکتر UTF-8 وارد کنید. در غیر این صورت، نام دکمه تک لمسی خالی باقی خواهد ماند.
subdbid
شماره Address Book
خیر
مشخص کنید که کدام Address Book به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شود. هنگام نوشتن در یک فایل CSV مورد نیاز نیست.
mailaddress
آدرس ایمیل
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
این ویژگی برای مقصدهای ایمیل و فاکس اینترنتی الزامی است.
dialdata
شماره فاکس
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
این ویژگی برای مقصدهای فاکس الزامی است. با این حال، اگر مقصد یک فاکس IP با استفاده از یک URI است، این ویژگی الزامی نیست.
uri
URI استفاده شده با یک فاکس IP
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
فقط برای مقصدهای فاکس IP قابل استفاده است. اگر شماره فاکسی را برای فاکس IP مشخص نکنید، این ویژگی الزامی است.
برای یک مقصد فاکس IP با استفاده از یک URI، همچنین باید "پرچم URI" را نیز مشخص کنید (به مطلب زیر توجه کنید).
url
نام میزبان سرور فایل مقصد
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
این ویژگی برای مقصدهای سرور فایل الزامی است. شما فقط می توانید از حروف و نمادها استفاده کنید.
مسیر
مسیر فایل برای مقصد سرور فایل
خیر
شما فقط می توانید از حروف و نمادها استفاده کنید.
پروتکل
پروتکل
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
این ویژگی برای مقصدهای سرور فایل الزامی است. یکی از موارد زیر را وارد کنید.
برای smb :SMB
برای ftp :FTP
برای addonprotocol0225 :WebDAV
نام کاربر
نام کاربری استفاده شده هنگام ورود به یک مقصد سرور فایل
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
این ویژگی برای مقصدهای سرور فایل FTP الزامی است. شناسه کاربر برای ورود به یک مقصد ارسال کننده فایل الزامی است، و بنابراین این شناسه همچنین برای مقصدهای ارسال کننده فایل با استفاده از روش تأیید اعتبار مانند فایل های SMB و WebDAV الزامی است.
pwd
کلمه عبور استفاده شده هنگام ورود به یک مقصد سرور فایل
خیر
این ویژگی برای مقصدهای ارسال فایل با استفاده از روش تأیید اعتبار الزامی است.
عضو
عضو یک گروه از مقصدها
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
این ویژگی برای مقصدهای گروهی الزامی است.
indxid
شماره سریال اختصاص یافته به یک مقصد
بله
اگر مقصد وارد کردن یک Address Book دکمه تک لمسی است، این ویژگی الزامی است. این شماره به شماره دکمه تک لمسی تبدیل می شود. در سایر موارد، شماره ای بین 201 الی 1800 را وارد کنید.
enablepartial
تنظیمات تقسیم داده هنگام ارسال ایمیل
خیر
یکی از گزینه های "روشن" یا "خاموش" را وارد کنید.
sub
آدرس فرعی یک مقصد سرور فایل
خیر
faxprotocol
پروتکل فاکس
خیر
یکی از موارد زیر را وارد کنید.
g3
ecm
ecm
نشان دهنده استفاده از ECM است.
خیر
یکی از گزینه های "روشن" یا "خاموش" را وارد کنید.
txstartspeed
شروع سرعت انتقال برای ارسال فاکس
خیر
یکی از موارد زیر را وارد کنید.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
حالت ارتباط فاکس
تنظیمات مربوط به ارسال بین المللی
خیر
یکی از موارد زیر را وارد کنید.
برای خط PSTN داخلی: داخلی
برای خط PSTN بین المللی 1: بین المللی1
برای خط PSTN بین المللی 2: بین المللی2
برای خط PSTN بین المللی 3: بین المللی3
lineselect
خط فاکس انتخاب شده
خیر
یکی از موارد زیر را وارد کنید. در غیر این صورت، "خودکار" استفاده می شود.
برای خطوط 1 الی 4: خط1، خط2، خط3 یا خط4
برای مشخصات خودکار خط: خودکار
uricommode
حالت ارتباط فاکس IP
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
این حالت ارتباط انتخابی برای فاکس های IP است. اگر از فاکس IP استفاده می کنید و به یک مقصد فاکس ارسال می کنید، این ویژگی الزامی است.
یکی از موارد زیر را وارد کنید.
برای ip_g3 :‏G3
برای ip_Isv :intranet
برای دروازه ip_gw :VoIP
uriflag
پرچم مربوط به یک URI استفاده شده با یک فاکس IP
بله
(برای انواع خاصی از مقصدها الزامی است)
اگر مقصد یک فاکس IP است و بجای شماره فاکس از یک URI استفاده میکنید، این ویژگی الزامی است. یکی از گزینه های "صحیح" یا "غلط" را وارد کنید. اگر از URI استفاده می کنید، "صحیح" را وارد کنید.
pwdinputflag
تنظیمات برای درخواست ورودی کلمه عبور به ازای انتقال
خیر
یکی از گزینه های "روشن" یا "خاموش" را وارد کنید.
ifaxmode
حالت فاکس اینترنتی (ساده/کامل)
خیر
یکی از گزینه های "ساده" یا "کامل" را وارد کنید.
transsvcstr1
خدمات تقویت فاکس اینترنتی رشته متن 1
خیر
مجموعی از حداکثر 40 کاراکتر حرفی-عددی و نماد وارد کنید.
transsvcstr2
خدمات تقویت فاکس اینترنتی رشته متن 2
خیر
مجموعی از حداکثر 16 کاراکتر حرفی-عددی و نماد وارد کنید.
ifaxdirectmode
ارسال مستقیم فاکس اینترنتی
خیر
یکی از گزینه های "روشن" یا "خاموش" را وارد کنید.
documenttype
نوع سند فاکس اینترنتی
خیر
یکی از موارد زیر را وارد کنید.
برای ارسال رنگی: cl
برای ارسال سیاه و سفید: bw
bwpapersize
اندازه کاغذ مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی
خیر
bwcompressiontype
قالب فشرده سازی استفاده شده هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی
خیر
bwpixeltype
فضای رنگ مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی
خیر
bwbitsperpixel
تعداد بیت مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی
خیر
bwresolution
وضوح مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی
خیر
clpapersize
اندازه کاغذ مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی رنگی
خیر
clcompressiontype
قالب فشرده سازی استفاده شده هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی رنگی
خیر
ثابت به صورت "jpeg".
clpixeltype
فضای رنگ مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی رنگی
خیر
ثابت به صورت "rgb".
clbitsperpixel
تعداد بیت مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی رنگی
خیر
ثابت به صورت "8"
clresolution
وضوح مجاز هنگام ارسال یک فاکس اینترنتی رنگی
خیر
accesscode
کد دسترسی
خیر
تا هفت شماره وارد کنید.
uuid
یک UUID برای شناسایی یک مقصد
خیر
این آیتم هنگام ایجاد یک فایل CSV جدید، ضروری نیست.
cnreadlang
کد کاراکتر الفبایی آوایی
خیر
اگر زبان نمایشگر روی "ژاپنی" تنظیم شود، به صورت "آوایی" نشان داده می شود. یک کد زبان جهت استفاده وارد کنید. برای زبان ژاپنی (SJIS)، گزینه "ja" را وارد کنید.
enablesfp
استفاده نشده است
خیر
این آیتم استفاده نشده است و بنابراین نیازی به وارد شدن ندارد.
memberobjectuuid
استفاده شده برای لیست آدرس شخصی/لیست آدرس گروه کاربران
خیر
loginusername
استفاده شده برای لیست آدرس شخصی/لیست آدرس گروه کاربران
خیر
logindomainname
استفاده شده برای لیست آدرس شخصی/لیست آدرس گروه کاربران
خیر
usergroupname
استفاده شده برای لیست
آدرس شخصی/لیست آدرس گروه کاربران
خیر
personalid
استفاده شده برای لیست آدرس شخصی/لیست آدرس گروه کاربران
خیر
838E-0F9