انجام اقدامات امنیتی

ذخیره داده های مهم در دستگاه و اشتراک اطلاعات از طریق دستگاه موجب می شود به طور مؤثرتری از دستگاه استفاده شود. همچنین ارزش دستگاه را به عنوان یک دارایی اطلاعاتی افزایش می دهد.
دستگاه عملکردهای مختلفی برای افزایش امنیت انجام می دهد از جمله جلوگیری از فاش شدن اطلاعات، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و محافظت از اطلاعات محرمانه.
استفاده از این عملکردهای امنیتی با هم به شما کمک می کند از دستگاه به صورت ایمن استفاده نمایید.
838E-0RJ