تنظیم کردن

راه اندازی محیط استفاده، قبل از استفاده از هر یک از عملکردهای دستگاه ضروری است. ابتدا فرایند تکمیل "تنظیم کردن" را قبل از تنظیم واقعی تأیید کنید. آمادگی مورد نیاز قبل از استفاده

سرپرست ها و کاربران عمومی

برای مدیریت دستگاه، توصیه می شود که سیستمی ساخته شود که در آن فردی به عنوان سرپرست منصوب شده، و کاربران عمومی تحت مدیریت این سرپرست با دستگاه کار کنند. سرپرست ها در مورد مقررات استفاده از دستگاه تصمیم گیری می کنند و تنظیمات مهم مانند شبکه ها و امنیت را انجام می دهند. سرپرست ها دسترسی هر کاربر را در صورت لزوم تنظیم می کنند.
انجام تنظیمات اولیه دستگاه (راهنمای تنظیم)
می توانید به سادگی و با پیروی از دستورالعمل های نشان داده شده روی صفحه، تنظیمات را برای استفاده از دستگاه انجام دهید، از جمله تنظیم تاریخ و زمان و شبکه ها. تنظیم با استفاده از "راهنمای تنظیم"
838E-033