مکان ذخیره سازی و قالب های فایل برای هر حالت

می توانید از <Options> از صفحه تنظیمات چاپ برای دسترسی به تنوع گسترده ای از گزینه های چاپ بر حسب نیازتان استفاده کنید. <Options> که می توانید استفاده کنید بسته به محل ذخیره سازی و فرمت فایل متفاوت است.
<Options> زیر برای هر یک از موقعیت های ذخیره سازی و فرمت فایل پشتیبانی می شود.
: در دسترس
-: موجود نیست
گزینه ها
فضای ذخیره سازی
شبکه/ رسانه حافظه
TIFF/ JPEG
PDF
XPS
<Resolution>
-
<Halftones>
<Enlarge/Reduce>
-
-
<Enlarge Print Area>
<Image Orientation>
-
-
<Print Position>
-
-
<Match Paper Size>
-
<Print Comments>
-
-
<Password to Open Doc.‎>
-
-
<Skip Blank Pages>
-
838E-0AF