מסך תכונות הצילום הבסיסיות

לחיצה על <Copy> (המסך <בית>) מציגה את מסך תכונות הצילום הבסיסיות.

סטטוס הגדרות נוכחי ולחצני הגדרות

מציג סטטוס הגדרות כגון יחס צילום מותאם אישית, גודל נייר, ומספר צילומים. הקפד לאשר את ההגדרות כדי לצלם כראוי. כדי לשנות את ההגדרות, לחץ על הלחצן שבתחתית אזור התצוגה. פעולות צילום בסיסיות
באמצעות לחיצה על <1:1>, ניתן לערוך צילומים בגודל זהה למסמך המקור.
בתאם למספר הצילומים ולהגדרות, מוצגת האפשרות <דוגמת צילום> כדי לבדוק את תוצאת הצילום על ידי הדפסה של דוגמת צילום. בדיקת תוצאות הצילום

<בדיקת הגדרות>

ניתן לבדוק את רשימת ההגדרות. ניתן גם לערוך שינויים בהגדרות. פעולות צילום בסיסיות

לחץ על סמל זה כדי לרשום את ההגדרות הנוכחיות ב- <הגדרות מועדפות> של  או שנה את הלחצנים המוצגים ב- .
רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
רישום לחצנים אישיים/לחצנים משותפים

לחצני הגדרת פונקציות

מציג את הלחצנים הנמצאים בשימוש תכוף מתוך <אפשרויות>. סטטוס ההגדרה מוצג בלחצנים. ניתן גם ללחוץ על  כדי לשנות את הלחצנים המוצגים.
אם הלחצן עבור הפונקציה שברצונך להשתמש אינו מוצג, לחץ על <אפשרויות> ובחר את הלחצן הרצוי. פעולות צילום בסיסיות

<אפשרויות>

מציג את כל הלחצנים המשמשים להגדרת הפונקציות. לנוחיותך, תוכל להציג את לחצני הגדרת פונקציות הנמצאים בשימוש תדיר תחת .

<פסיקה>

ניתן להפסיק משימות צילום בהמתנה ולבצע את הצילום באופן מיידי. צילום מיידי באמצעות הפסקת משימות אחרות
חלק מהפונקציות לא ניתנות לשילוב האחת עם השניה. לחצנים שלא ניתנים לבחירה מוצגים באור אפור.
מספר הדפים הנותר מוצג אם הוגדרה מגבלת דפים עם ניהול מזהה מחלקה. למידע אודות הגדרת ניהול מזהה מחלקה ומגבלות דפים, ראה קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.
838F-05X