ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר

1
טען את הנייר במגירת הנייר. שיטת טעינת נייר בסיסית
2
לחץ על  (הגדרות/רישום).
3
לחץ <העדפות>‏  <Paper Settings>‏  <Paper Settings>.
4
בדוק את גודל הנייר שמוצג.
בעת טעינת נייר בגודל רגיל, גודל הנייר מזוהה באופן אוטומטי.
מקורות הנייר מיוצגים על ידי הסמלים הבאים בהתאמה. שים לב כי חיוויי מקור הנייר משתנים כתלות באפשרויות שהותקנו.
: מגירת נייר 1
: מגירת נייר 2
: מגירת נייר 3
: מגירת נייר 4
אם גודל הנייר המוצג שונה מגודל הנייר שנטען, ייתכן שהנייר לא יוטען כראוי. טען שוב את הנייר.
גם כאשר טוענים את הנייר בצורה נכונה, ייתכן שגדלים סטנדרטיים קטנים מסוימים לא יזוהו בצורה נכונה. במקרה זה לחץ על <גודל סטנדרטי לא מזוהה> ובחר את גודל הנייר. זיהוי גדלי נייר באופן אוטומטי
אם מוצג<Custom> למרות שמוטען נייר בגודל סטנרטי, לחץ <גודל מותאם אישית>‏  <הגדרות ביטול>. הגודל הנכון יוצג.
בעת טעינת נייר בגודל מותאם אישית
בעת טעינת מעטפות
בעת טעינת נייר בגודל סטנדרטי אך לא ניתן לזהות אותו באופן אוטומטי
5
בחר את מקור הנייר שבו נטען נייר ולחץ על <הגדרה>.
6
בחר את סוג הנייר ולחץ על <OK>.
כאשר נבחרה האפשרות <Plain>, ניתן ללחוץ על <נייר רגיל הגדרות משקל> כדי לבחור את משקל הנייר.
אם סוג הנייר שנטען אינו מוצג, לחץ על <הגדרות מפורטות> כדי לבחור מתוך רשימה.
אם סוג הנייר של הנייר שטענת אינו מופיע ברשימה במסך ההגדרה המפורט, באפשרותך לרשום אותו ברשימת סוגי הנייר. הגדרות לניהול סוג הנייר
7
לחץ על <OK>.
8
שנה את תווית גודל הנייר של מגירת הנייר כנדרש. חיבור תווית גודל הנייר המתאימה
838F-00Y