ניקוי חסימות מהדק

אם מתרחשת חסימת סיכות, מוצגת על המסך הודעה, המיקום של חסימת הסיכות וההליך לשחרור. בדוק את מיקום חסימת הסיכות במסך והסר את הסיכה שנתקעה על ידי ביצוע ההליך המתואר בהפניה להלן. למידע על אמצעי הזהירות שיש לנקוט בעת פינוי חסימות מהדק, ראה "‏הוראות בטיחות חשובות" ב‏תחילת העבודה.
ייתכן שצילומים ותדפיסים ייצאו לציוד האופציונלי בעת פינוי חסימות מהדק. נקוט זהירות בעת טיפול בציוד אופציונלי שמותקן.
אישור לפני טיפול
לפני שתתחיל בפינוי חסימות מהדק, ודא שהמכסים ומגירות הנייר של המכשיר והציוד האופציונלי סגורים.
838F-023