הפחתת שימוש בטונר בעת הדפסה בצבע

תיקון של עודף טונר על נייר עלול לגרום לכשלים בהדפסה בצבע כגון הופעה של צללים בתווים או קווים צפופים במיוחד. הפחתת כמות הטונר שיש לתקן עשויה לשפר את הכשל.
פונקציה זו עשויה לשפר את הכשלים הבאים.
פיזור טונר מסביב לאזורי צבע עמוקים של תמונות מודפסות
תיקון טונר גרוע בסביבת טמפרטורה נמוכה
כהות של תמונות המודפסות על שקפים בזמן ההקרנה
הופעה של דליפות בעת צילום מסמכי מקור מהדפסה דו-צדדית
פונקציה זאת מופעלת כאשר בתפריט <Copy>,‏ <הדפסה>, או <גישה לקבצים מאוחסנים>,נבחרת האפשרות <שימוש בצבע מלא> תחת <Select Color> או ‎‎<שימוש בבחירה אוטומטית (צבע/שחור-לבן)‎>‎‎, כלומר, כאשר מצב ההדפסה הנוכחי מזוהה כמצב בצבע מלא.
שימוש בפונקציה זו עשוי להעניק אפקט חריג באיכות ההדפסה בצבע.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה> <התאמת איכות תמונה> <התאם נפח טונר להדפסה בצבע>.
2
בחר בהגדרת עוצמת הטונר ולחץ על <OK>.
<Off> מדפיס עם כמות תקלות טונר רגילה.
<Level 1> מדפיס אזורי צבע עמוק עם כמות תקלות טונר מעט קטנה יותר מאשר כמות התקלות הרגילה.
<Level 2> מדפיס בדרך כלל עם כמות תקלות טונר מופחתת.
838F-0R1