ציון כתובות MAC בהגדרות חומת אש

ניתן לקבוע אם לאפשר או לדחות תקשורת עם מכשיר שלו כתובת MAC ספציפית.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות MAC>.
3
בחר <מסנן יוצא> או <מסנן נכנס>.
כדי להגביל נתונים הנשלחים מהמכשיר למחשב, בחר <מסנן יוצא>.
כדי להגביל נתונים המתקבלים ממחשב, בחר<מסנן נכנס>.
4
הגדר <שימוש במסנן> ל-<On>, בחר <מדיניות ברירת מחדל>, ולאחר מכן לחץ <רישום>.
עבור <מדיניות ברירת מחדל>, בחר <דחייה> כדי לאפשר תקשורת רק עם מכשירים עם כתובת MAC שצוינה ב- <כתובת החריגה> בשלב הבא או בחר <הרשה> לדחיית התקשורת איתם.
אם האפשרות <דחייה> נבחרה עבור <מדיניות ברירת מחדל>, ההגבלות אינן חלות על שליחה לכתובות של קבוצות או שידור.
5
הזן את הכתובת החריגה ולחץ על <OK>.
ציין את כתובות ה-MAC אשר יצוינו כחריגה של האפשרות <מדיניות ברירת מחדל> שנבחרה בשלב הקודם.
ניתן לרשום 100 כתובות חריגות עבור <מסנן יוצא> ו- <מסנן נכנס>.
כדי לערוך כתובת חריגה
במסך המוצג בשלב 4, בחר את הכתובת החריגה שברצונך לערוך, ולחץ על <Edit> כדי להציג את מסך העריכה.
6
לחץ על <OK>.
7
לחץ על  (הגדרות/רישום)  (הגדרות/רישום) <החלת שינויי הגדרות>‏  <Yes>.
838F-0E0