הגבלת השימוש במדיית זיכרון

גם אם מדיית זיכרון כגון זיכרון USB הם התקנים נוחים לשימוש, הם יכולים גם להיות מקור לדליפת מידע אם אינם מנוהלים כראוי. סעיף זה מתאר את ההליכים לאיסור השימוש במדיית זיכרון, כמו גם להגבלת היכולת לשמור מסמכים סרוקים במדיית זיכרון, או להדפיס נתונים השמורים במדיית זיכרון. הרשאות מנהל או DeviceAdmin נדרשות כדי לקבוע את תצורת ההגדרות הללו.
 (הגדרות/רישום) <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות מדיית זיכרון>‏  <שימוש בפונקציית הסריקה/הדפסה>‏  בחר באפשרות <Off> עבור <שימוש בפונקציית הסריקה> או עבור <Use Print Function>‏  <OK>‏  (הגדרות/רישום)  (הגדרות/רישום)  <החלת שינויי הגדרות>‏  <Yes>
838F-0EF