השימוש במערכת ניהול גישה

בסביבה המשתמשת במערכת ניהול גישה ניתן להגדיר אילו פונקציות זמינות לכל רמת הרשאות (תפקיד), וכן ליצור תפקידים חדשים. זה מספק שליטה מדויקת יותר בניהול משתמשים בכך שהיא מאפשרת לך לציין אילו פונקציות זמינות לכל משתמש בודד. לדוגמה, אתה יכול לאסור על משתמש A להעתיק ולאפשר למשתמש B להשתמש בכל הפונקציות. בצע את ההליך שלהלן כדי להפעיל פונקציות של מערכת ניהול גישה.
 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <שימוש ב-ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>‏  <On>‏  <OK>‏  (הגדרות/רישום)  (הגדרות/רישום) <החלת שינויי הגדרות>‏  <Yes>
אם הגדרה זאת מוגדרת למצב <On>,‏ <שימוש באימות משתמשים> תחת הגדרות/רישום גם מוגדר למצב <On>. כדי להגדיר <שימוש באימות משתמשים> למצב <Off>, יש להגדיר תחילה הגדרה זו למצב <Off>.
אם תגדיר פונקציה זו למצב <On>, ההגדרות הבאות תחת הגדרות/רישום יושבתו.
הגדרת PIN עבור פנקס הכתובות
הגבלת יעדים חדשים
גם אם תשנה את ההגדרה ממצב <Off> למצב <On>, ההגדרות הבאות תחת הגדרות/רישום לא יחזרו אוטומטית לערכים הקודמים שלהן. שנה את ההגדרות ידנית.
הגדרת PIN עבור פנקס הכתובות
הגבלת יעדים חדשים
ניתן לקבוע מגבלות דומות לתפקידים באמצעות מערכת ניהול גישה. למידע אודות דרישות המערכת והשיטה ליצירה/עריכה של תפקידים, ראה ACCESS MANAGEMENT SYSTEM מדריך למנהלי מערכת.
838F-0CS